Công khai về tài chính

Tổng kinh phí từ các nguồn thu của trường trong 5 năm gần đây:

 • Năm 2017: 9.808.000.000
 • Năm 2018: 33.011.000.000
 • Năm 2019: 44.537.000.000
 • Năm 2020: 43.312.000.000
 • Năm 2021: 28.830.000.000

Tổng thu học phí (chỉ tính hệ chính quy) trong 5 năm gần đây:

 • Năm 2017: 7.004.000.000
 • Năm 2018: 4.029.000.000
 • Năm 2019: 3.740.000.000
 • Năm 2020: 6.052.000.000
 • Năm 2021: 221.000.000

Tổng chi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng:

 • Năm 2017: 500.000.000
 • Năm 2018: 1.500.000.000
 • Năm 2019: 2.200.000.000
 • Năm 2020: 2.100.000.000
 • Năm 2021: 1.400.000.000

Tổng chi cho hoạt động đào tạo:

 • Năm 2017: 3.433.000.000
 • Năm 2018: 11.554.000.000
 • Năm 2019: 15.588.000.000
 • Năm 2020: 15.159.000.000
 • Năm 2021: 10.090.000.000

Tổng chi cho phát triển đội ngũ:

Tổng chi cho hoạt động kết nối doanh nghiệp, tư vấn và hỗ trợ việc làm

 • Năm 2017: 100.000.000
 • Năm 2018: 100.000.000
 • Năm 2019: 150.000.000
 • Năm 2020: 200.000.000
 • Năm 2021: 200.000.000
0981266225
0981266225