Danh sách sinh viên tốt nghiệp trình độ Đại học năm 2021

STT MÃ SINH VIÊN Họ tên NGÀY THÁNG NĂM SINH GIỚI TÍNH DÂN TỘC QUỐC TỊCH NƠI SINH KHÓA HỌC NĂM TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐÀO TẠO XẾP LOẠI TỐT NGHIỆP HỆ ĐÀO TẠO HÌNH THỨC ĐÀO TẠO SỐ HIỆU VĂN BẰNG VÀO SỔ CẤP VĂN BẰNG SỐ QĐ TỐT NGHIỆP NGƯỜI KÝ NHẬN SỐ SAO Y BẢN CHÍNH
BẰNG + BẢNG ĐIỂM
NGÀY
1 DVPC13118001 Hoàng Thế Anh 02/12/1990 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20.000240 689/21 QĐ 69-29.01.2021 Lưu Viết Tĩnh
2 DVPC13118003 Hồ Hoàng Ánh 06/01/1993 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20.000241 690/21 QĐ 69-29.01.2021 Lưu Viết Tĩnh
3 DVPC13118007 Đinh Thị Diễn 10/06/1989 Nữ Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20.000242 691/21 QĐ 69-29.01.2021 Lưu Viết Tĩnh Ủy quyền ngày 09/06/2022
4 DVPC13118016 Nguyễn Thị Hiền 16/01/1990 Nữ Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20.000243 692/21 QĐ 69-29.01.2021 Lưu Viết Tĩnh
5 DVPC13118030 Nguyễn Thị Nga 19/12/1991 Nữ Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20.000244 693/21 QĐ 69-29.01.2021 Lưu Viết Tĩnh
6 DVPC13118036 Lương Văn Phúc 23/08/1977 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20.000249 698/21 QĐ 69-29.01.2021 Lưu Viết Tĩnh
7 DVPC13118040 Đào Bảo Phượng 08/08/1989 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20.000246 695/21 QĐ 69-29.01.2021 Lưu Viết Tĩnh
8 DVPC13118050 Nguyễn Viết Thuận 10/04/1982 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20.000247 696/21 QĐ 69-29.01.2021 Lưu Viết Tĩnh
9 DVPC13118011 Trần Khắc Trí 10/06/1981 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20.000248 697/21 QĐ 69-29.01.2021 Lưu Viết Tĩnh
10 DVPC13118202 Nguyễn Văn Ân 4/9/1990 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000251 700/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
11 DVPC13118203 Hoàng Tú Anh 24/10/1992 Nữ Thổ Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000252 701/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
12 DVPC13118204 Hoàng Xuân Bắc 1/11/1981 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000253 702/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
13 DVPC13118205 Nguyễn Quang Bằng 4/1/1973 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000254 703/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
14 DVPC13118206 Nguyễn Đức Bằng 17/12/1986 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000255 704/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
15 DVPC13118207 Phạm Văn Bảy 26/08/1973 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000256 705/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
16 DVPC13118208 Trần Quốc Biên 23/02/1980 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000257 706/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
17 DVPC13118209 Nguyễn Thị Mai 10/1/1985 Nữ Mông Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000258 707/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
18 DVPC13118210 Già Bá Chò 14/05/1996 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000259 708/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh 22/05/2022
19 DVPC13118211 Nguyễn Đình Chung 16/02/1985 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000260 709/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
20 DVPC13118212 Hoàng Đình Cừ 24/10/1991 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000261 710/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
21 DVPC13118213 Phan Văn Đạt 20/06/1976 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000262 711/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
22 DVPC13118214 Nguyễn Quốc Dũng 18/07/1981 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000263 712/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
23 DVPC13118216 Nguyễn Thị Hà 5/11/1977 Nữ Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000264 713/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
24 DVPC13118217 Trần Minh Hải 1/3/1980 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000265 714/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
25 DVPC13118218 Nguyễn Thu Hằng 15/04/1982 Nữ Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000266 715/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
26 DVPC13118220 Nguyễn Bá Hoàng 4/11/1978 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000267 716/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
27 DVPC13118221 Nguyễn Thị Hồng 8/8/1986 Nữ Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000268 717/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
28 DVPC13118222 Hoàng Minh Huấn 20/04/1984 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000269 718/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
29 DVPC13118223 Nguyễn Thị Hường 15/07/1980 Nữ Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000270 719/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
30 DVPC13118224 Lê Văn Hùng 22/07/1970 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000271 720/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
31 DVPC13118225 Mạc Văn Huyền 19/08/1968 Nam Thái Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000272 721/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
32 DVPC13118226 Hoàng Văn Khoa 25/08/1990 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000273 722/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
33 DVPC13118227 Trần Thị Kim Lan 25/10/1968 Nữ Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000274 723/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
34 DVPC13118229 Nguyễn Văn Mạo 2/9/1986 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000275 724/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
35 DVPC13118230 Bùi Thị Minh 1/9/1984 Nữ Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000276 725/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
36 DVPC13118231 Đinh Văn Mùi 14/03/1991 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000277 726/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
37 DVPC13118233 Nguyễn Thị Nga 26/08/1987 Nữ Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000278 727/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
38 DVPC13118234 Hồ Thị 1/10/1983 Nữ Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000279 728/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
39 DVPC13118235 Lô Văn Nga 11/10/1993 Nam Thái Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000281 729/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
40 DVPC13118236 Lê Thị Nhật 1/7/1985 Nữ Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000282 730/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
41 DVPC13118237 Lương Văn Nội 2/2/1983 Nam Thái Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000283 731/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
42 DVPC13118238 Phan Trọng Quang 10/10/1986 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000284 732/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
43 DVPC13118239 Vi Đình Quý 9/9/1983 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000285 733/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
44 DVPC13118240 Cao Đình Sơn 24/08/1964 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000286 734/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
45 DVPC13118241 Hoàng Văn Sỹ 1/9/1974 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000287 735/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
46 DVPC13118243 Nguyễn Thế Thắng 22/10/1983 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000288 736/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
47 DVPC13118244 Văn Đình Thọ 20/06/1987 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000289 737/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
48 DVPC13118245 Hoàng Ngọc Thương 18/05/1970 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000290 738/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
49 DVPC13118246 Trần Đăng Trọng 14/05/1982 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000291 739/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
50 DVPC13118247 Nguyễn Văn Trung 20/05/1970 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000292 740/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
51 DVPC13118248 Hoàng Văn Trung 20/02/1991 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000293 741/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
52 DVPC13118249 Nguyễn Văn Truyền 2/1/1968 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000294 742/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
53 DVPC13118250 Hoàng Văn Tùng 23/12/1974 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000295 743/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
54 DVPC13118251 Trương Văn Tuyến 15/09/1986 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000296 744/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
55 DVPC13118252 Lô Xuân Vượng 14/07/1987 Nam Thái Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000297 745/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
56 DVPC13118253 Lê Thanh Xuân 11/11/1992 Nữ Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000298 746/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
57 DVPC13118255 Nguyễn Tuấn Anh 18/10/1987 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000299 747/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
58 DVPC13118256 Nguyễn Văn Biên 20/06/1985 Nam Thái Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000300 748/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
59 DVPC13118257 Vi Thị Bún 22/08/1986 Nữ Thái Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000301 749/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
60 DVPC13118258 Trương Thị Chế 28/10/1981 Nữ Thổ Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000302 750/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
61 DVPC13118260 Quang Văn Coóng 12/12/1982 Nam Thái Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000303 751/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
62 DVPC13118263 Nguyễn Duy 20/09/1976 Nam Thổ Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000304 752/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
63 DVPC13118264 Vi Thị Huấn 26/09/1977 Nữ Thái Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000305 753/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
64 DVPC13118266 Nguyễn Văn Hùng 22/10/1985 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000306 754/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
65 DVPC13118267 Vi Thị Hương 12/3/1987 Nữ Thái Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000307 755/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
66 DVPC13118268 Lô Thị Hương 6/11/1982 Nữ Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000308 756/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
67 DVPC13118270 Kha Văn Mằn 1/9/1985 Nam Thái Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000309 757/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
68 DVPC13118271 Lữ Y Nom 27/07/1989 Nữ Khơ mú Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000310 758/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
69 DVPC13118272 Trần Thị Phượng 8/7/1985 Nữ Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000311 759/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
70 DVPC13118273 Lữ Thị Quế 14/12/1984 Nữ Thái Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000312 760/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
71 DVPC13118274 Hoàng Văn Thắng 30/04/1986 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000313 761/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
72 DVPC13118275 Phạm Hùng Thuận 5/12/1998 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000314 762/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
73 DVPC13118276 Lô Văn Tiến 17/06/1969 Nam Thái Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000315 763/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
74 DVPC13118277 Xồng Y Trử 3/3/1984 Nữ Mông Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000316 764/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
75 DVPC13118278 Bùi Xuân Trường 20/09/1972 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000317 765/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
76 DVPC13118279 Lô Văn Tuân 18/03/1983 Nam Thái Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000318 766/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
77 DVPC13118280 Vi Văn 13/09/1970 Nam Thái Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000319 767/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
78 DVPC13118281 Lỳ Y Xỳ 3/12/1986 Nữ Mông Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000320 768/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
79 DVPC13118282 Nguyễn Cảnh Thống 27/09/1983 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000321 769/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
80 DVPC13118283 Nguyễn Thị Mai 4/10/1991 Nữ Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000322 770/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
81 DVPC13118042 Nguyễn Văn Sơn 1/2/1990 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000323 771/21 QĐ 108-22.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
82 DVPC13118002 Đinh Xuân Ánh 12/2/1973 Nam Mường Việt Nam Hòa Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000365 813/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
83 DVPC13118003 Phan Tiến Âu 21/01/1982 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000366 814/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
84 DVPC13118004 Lê Hữu Cường 9/9/1981 Nam Kinh Việt Nam Thái Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000367 815/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
85 DVPC13118006 Hoàng Văn Hải 11/3/1977 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000368 816/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
86 DVPC13118007 Bùi Trọng Hải 26/07/1991 Nam Kinh Việt Nam Hải Phòng 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000369 817/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
87 DVPC13118008 Nguyễn Minh Hoàng 13/10/1993 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000370 818/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
88 DVPC13118009 Đinh Minh Học 19/11/1974 Nam Kinh Việt Nam Hưng Yên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000371 819/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
89 DVPC13118010 Nguyễn Thị Thu Hường 19/10/1989 Nữ Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000372 820/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
90 DVPC13118011 Trịnh Trung Kiên 29/01/1981 Nam Kinh Việt Nam Hải Phòng 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000373 821/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
91 DVPC13118012 Nguyễn Hồng Hoàng Nam 27/07/1993 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000374 822/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
92 DVPC13118013 Nguyễn Thị Phương Ngọc 18/01/1988 Nữ Việt Nam Hà Nam 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000375 823/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh 13/04/2022
93 DVPC13118014 Phạm Thị Nhung 12/3/1993 Nữ Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000376 824/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
94 DVPC13118016 Nguyễn Hồng Quân 6/3/1993 Nam Việt Nam Thanh Hóa 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000377 825/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
95 DVPC13118017 Nguyễn Văn Tá 8/1/1989 Nam Kinh Việt Nam Thanh Hóa 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000378 826/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
96 DVPC13118018 Dương Văn Toàn 15/05/1989 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000379 827/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
97 DVPC13118019 Nguyễn Ngọc Tú 12/5/1983 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000380 828/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
98 DVPC13118020 Hoàng Đình Tưởng 7/12/1994 Nam Kinh Việt Nam Lào Cai 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000381 829/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
99 DVPC13118021 Hoàng Mạnh Tưởng 15/05/1978 Nam Tày Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000382 830/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
100 DVPC13118022 Trịnh Hải Thanh 11/7/1985 Nam Kinh Việt Nam Hải Phòng 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000383 831/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
101 DVPC13118023 Dương Minh Thành 23/12/1990 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000384 832/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
102 DVPC13118024 Đoàn Văn Thiết 19/01/1980 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000385 833/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
103 DVPC13118026 Nguyễn Trọng Vũ 5/8/1994 Nam Kinh Việt Nam Hà Tĩnh 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000386 834/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
104 DVPC13118027 Nguyễn Thị Yến 21/05/1985 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000387 835/21 QĐ 111-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh Ngày 05/01/2022
105 DVPC13118028 Nguyễn Văn Ái 26/02/1971 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000324 772/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
106 DVPC13118029 Đoàn Văn Công 1/5/1978 Nam Kinh Việt Nam Hưng Yên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000325 773/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
107 DVPC13118030 Dương Văn Cường 28/08/1967 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000326 774/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
108 DVPC13118031 Đào Việt Cường 3/1/1984 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000327 775/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
109 DVPC13118032 Nguyễn Thị Chang 19/02/1990 Nữ Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000328 776/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
110 DVPC13118033 Dương Xuân Chinh 24/11/1978 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000329 777/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
111 DVPC13118034 Nguyễn Hạnh Duyên 9/10/1994 Nữ Kinh Việt Nam Ninh Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000330 778/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh Ủy quyền ngày 10/01/2022
112 DVPC13118035 Trần Văn Đại 7/2/1985 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000331 779/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
113 DVPC13118036 Đặng Văn Đoàn 7/10/1979 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000332 780/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
114 DVPC13118037 Lý Văn Hiệu 3/1/1980 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000333 781/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
115 DVPC13118038 Đinh Văn Hoàng 24/12/1993 Nam Kinh Việt Nam Hưng Yên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000334 782/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
116 DVPC13118039 Dương Mạnh Hùng 17/10/1968 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000335 783/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
117 DVPC13118040 Ngô Thị Thu Hương 14/01/1995 Nữ Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000336 784/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
118 DVPC13118041 Phan Trung Kiên 6/10/1977 Nam Kinh Việt Nam Thái Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000337 785/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
119 DVPC13118042 Phạm Thị Kiều 18/04/1982 Nữ Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000338 786/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
120 DVPC13118043 Hoàng Văn Khiêm 16/09/1976 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000339 787/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
121 DVPC13118044 Trần Thị Lan 21/02/1985 Nữ Kinh Việt Nam Thái Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000340 788/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
122 DVPC13118045 Nguyễn Thị Linh 25/02/1987 Nữ Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000341 789/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
123 DVPC13118046 Đinh Viết Lương 11/9/1982 Nam Kinh Việt Nam Nam Định 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000342 790/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
124 DVPC13118047 Nguyễn Hồng Mạnh 19/04/1984 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000343 791/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
125 DVPC13118048 Nguyễn Văn Mạnh 22/08/1975 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000344 792/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
126 DVPC13118049 Nguyễn Thị Mẫn 10/10/1985 Nữ Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000345 793/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
127 DVPC13118050 Dương Văn Minh 28/02/1984 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000346 794/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
128 DVPC13118051 Nguyễn Thị Nga 02/09/1986 Nữ Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000347 795/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
129 DVPC13118052 Nguyễn Huy Ngọc 01/08/1983 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000348 796/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
130 DVPC13118053 Kiểu Văn Nguyệt 23/08/1982 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ninh 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000510 955/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh Ủy quyền 16/11/2021
131 DVPC13118054 Phạm Thị Oanh 09/01/1987 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ninh 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000350 798/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
132 DVPC13118055 Nguyễn Xuân Quý 20/02/1965 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000351 799/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
133 DVPC13118056 Nguyễn Thị Thanh Tâm 22/11/1971 Nữ Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000352 800/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
134 DVPC13118057 Tạ Huy Tân 26/03/1982 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000353 801/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
135 DVPC13118058 Nguyễn Văn Tấn 29/06/1976 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000354 802/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
136 DVPC13118059 Dương Văn Tiến 29/10/1986 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000355 803/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
137 DVPC13118060 Nguyễn Văn Tình 06/05/1969 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000356 804/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
138 DVPC13118061 Nguyễn Ngọc Toản 23/10/1981 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000357 805/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
139 DVPC13118062 Nguyễn Khắc Tùng 16/01/1975 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000358 806/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
140 DVPC13118063 Đồng Văn Thành 07/08/1994 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000359 807/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
141 DVPC13118064 Dương Văn Thao 08/01/1987 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000360 808/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
142 DVPC13118065 Đào Thu Thủy 11/04/1985 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000361 809/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
143 DVPC13118066 Hoàng Thu Trang 22/12/1987 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000362 810/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
144 DVPC13118069 Dương Văn Việt 07/07/1977 Nam Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000363 811/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
145 DVPC13118005 Triệu Thị Đẹp 09/04/1986 Nữ Kinh Việt Nam Thái Nguyên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000364 812/21 QĐ 112-28.04.2021 Lưu Viết Tĩnh
146 DVPB13118088 Nguyễn Văn Bình 23/08/1974 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000388 836/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
147 DVPB13118089 Hoàng Mạnh Cường 20/04/1987 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000389 837/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
148 DVPB13118090 Nguyễn Thị Hà 08/03/1983 Nữ Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000390 838/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
149 DVPB13118091 Lê Thị Hiển 07/09/1981 Nữ Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000391 839/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
150 DVPB13118092 Ngô Thị Thu Hường 08/08/1986 Nữ Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000392 840/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
151 DVPB13118093 Nguyễn Thị Lan 25/06/1989 Nữ Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000393 841/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
152 DVPB13118094 Hoàng Tiến Mạnh 04/05/1991 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000394 842/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
153 DVPB13118095 Trần Văn Mỵ 01/03/1988 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000395 843/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
154 DVPB13118096 Nghiêm Thị Nga 17/08/1973 Nữ Kinh Việt Nam Bắc Ninh 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000396 844/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
155 DVPB13118097 Lưu Văn Sơn 08/12/1994 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000397 845/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
156 DVPB13118098 Nguyễn Thị Tâm 25/09/1975 Nữ Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000398 846/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
157 DVPB13118099 Nguyễn Văn Toán 28/09/1964 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000399 847/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
158 DVPB13118100 Phạm Thị Thảo 21/07/1984 Nữ Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000400 848/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
159 DVPB13118101 Nguyễn Văn Thắng 01/11/1992 Nam Kinh Việt Nam Bắc Ninh 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000401 849/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
160 DVPB13118102 Nguyễn Văn Thắng 26/12/1985 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000402 850/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
161 DVPB13118103 Nguyễn Tiến Thức 20/10/1976 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000403 851/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
162 DVPB13118104 Nguyễn Thị Huyền Trang 30/04/1987 Nữ Kinh Việt Nam Bắc Ninh 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000404 852/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
163 DVPB13118105 Nguyễn Quang Khải 10/06/1970 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000405 853/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
164 DVPB13118106 Tạ Quang Trung 08/02/1984 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000406 854/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
165 DVPB13118107 Nguyễn Thị Dung 07/07/1994 Nữ Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000407 855/21 QĐ 158-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
166 DVPC13118168 Hoàng Ngọc Tùng Anh 16/12/1990 Nam Mường Việt Nam Hòa Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000408 856/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
167 DVPC13118169 Nguyễn Thị Cao 22/08/1990 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000409 857/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
168 DVPC13118170 Nguyễn Việt Dũng 21/11/1969 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000410 858/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
169 DVPC13118171 Đào Ngọc Chính 23/10/1977 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000411 859/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
170 DVPC13118172 Khổng Văn Giáp 14/12/1979 Nam Kinh Việt Nam Vĩnh Phúc 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000412 860/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
171 DVPC13118174 Phạm Đức Huấn 30/09/1988 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000413 861/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
172 DVPC13118175 Khương Văn Hưng 02/04/1994 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000414 862/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
173 DVPC13118176 Phạm Duy Nam 05/07/1986 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000415 863/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
174 DVPC13118177 Nguyễn Thúc Phước 06/11/1994 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000416 864/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
175 DVPC13118178 Nguyễn Văn Phương 16/10/1973 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000417 865/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
176 DVPC13118179 Thân Thị Phương 15/09/1972 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000418 866/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
177 DVPC13118180 Lùng Văn Si 03/07/1997 Nam La Chí Việt Nam Hà Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000419 867/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
178 DVPC13118181 Trần Đức Thịnh 17/11/1997 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000420 868/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 10/01/2022
179 DVPC13118182 Thiều Thị Thanh Thủy 26/01/1972 Nữ Kinh Việt Nam Nghệ An 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000421 869/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
180 DVPC13118183 Vũ Văn Tiến 26/03/1978 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000422 870/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
181 DVPC13118184 Nguyễn Hồng Đăng 08/12/1985 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000423 871/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 10/11/2021
182 DVPC13118185 Lèo Văn Thiện 21/03/1991 Nam Thái Việt Nam Sơn La 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000424 872/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
183 DVPC13118186 Thào A Súa 11/07/1997 Nam Mông Việt Nam Sơn La 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000425 873/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
184 DVPC13118187 Lò Thị Hà 25/02/1997 Nữ Thái Việt Nam Sơn La 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000426 874/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
185 DVPC13118189 Quàng Văn Hoa 15/01/1990 Nam Thái Việt Nam Sơn La 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000427 875/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
186 DVPC13118190 Hoàng Văn Luống 04/02/1988 Nam Thái Việt Nam Sơn La 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000428 876/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
187 DVPC13118191 Hoàng Trung Kiên 16/04/1988 Nam Kinh Việt Nam Hải Phòng 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000429 877/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
188 DVPC13118192 Lò Văn Chiến 10/08/1985 Nam Thái Việt Nam Sơn La 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000430 878/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
189 DVPC13118194 Nguyễn Văn Tình 08/12/1981 Nam Kinh Việt Nam Hưng Yên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000431 879/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
190 DVPC13118196 Nguyễn Anh Tuấn 16/09/1986 Nam Kinh Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000432 880/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 10/11/2021
191 DVPC13118197 Lò Văn Dẫn 01/05/1993 Nam Thái Việt Nam Sơn La 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000433 881/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
192 DVPC13118198 Giàng Thị Khu 02/01/1995 Nữ Mông Việt Nam Điện Biên 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000434 882/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
193 DVPC13118199 Lò Văn Phương 12/02/1972 Nam Thái Việt Nam Sơn La 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000435 883/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
194 DVPC13118200 Hoàng Thị Sâm 07/03/1986 Nữ Thái Việt Nam Sơn La 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000436 884/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
195 DVPC13118201 Vàng A Sử 25/04/1983 Nam Mông Việt Nam Sơn La 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000437 885/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
196 DVPC13118019 Bùi Minh Hoàng 02/05/1997 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000438 886/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
197 DVPC13118054 Nguyễn Thị Thùy Trang 14/10/1986 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000439 887/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
198 DVPC13118035 Kiều Xuân Pháp 17/08/1992 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000440 888/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
199 DVPC13118046 Kiều Văn Toán 12/05/1990 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000441 889/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
200 DVPC13118010 Nguyễn Ngọc Đạt 12/02/1990 Nữ Kinh Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000442 890/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
201 DVPC13118052 Nguyễn Thị Thu Thủy 12/02/1983 Nam Kinh Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000443 891/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
202 DVPC13118014 Xa Thị Hạnh 27/07/1990 Nữ Tày Việt Nam Hòa Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000444 892/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
203 DVPC13118026 Đinh Mạnh Luân 07/09/1985 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000445 893/21 QĐ 159-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
204 DVPC13118128 Hà Văn Bản 20/06/1986 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000446 894/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
205 DVPC13118129 Hà Văn Cừ 27/02/1987 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000447 895/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
206 DVPC13118130 Đinh Cao Cường 02/11/1990 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000448 896/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
207 DVPC13118131 Đinh Quang Đạo 15/06/1995 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000449 897/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
208 DVPC13118133 Đinh Xuân Doãn 15/07/1983 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000450 898/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
209 DVPC13118134 Đinh Võ Dũng 09/08/1984 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000451 899/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
210 DVPC13118135 Quách Trí Dũng 25/05/1983 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000452 900/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
211 DVPC13118136 Đinh Quốc Duy 23/03/1993 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000453 901/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
212 DVPC13118138 Nguyễn Trọng Hải 17/12/1981 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000454 902/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
213 DVPC13118139 Đặng Thị Bích Hậu 28/08/1987 Nữ Dao Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000455 903/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
214 DVPC13118140 Đinh Quốc Hoan 17/07/1979 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000456 904/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
215 DVPC13118141 Đinh Ngọc Hoàng 08/10/1983 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000457 905/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
216 DVPC13118142 Nguyễn Thị Bích Hồng 02/10/1990 Nữ Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000458 906/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
217 DVPC13118143 Trần Văn Khải 15/05/1980 Nam Kinh Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000459 907/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
218 DVPC13118144 Đinh Thị Hoa Mai 26/09/1989 Nữ Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000460 908/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
219 DVPC13118145 Đinh Văn Minh 22/03/1991 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000461 909/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
220 DVPC13118146 Đinh Tiến Nam 02/11/1977 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000462 910/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
221 DVPC13118147 Nguyễn Thị Nhung 12/02/1990 Nữ Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000463 911/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
222 DVPC13118148 Hà Trung Quân 30/05/1996 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000464 912/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
223 DVPC13118149 Vũ Mạnh Quang 24/11/1977 Nam Kinh Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000465 913/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
224 DVPC13118150 Đinh Xuân Quế 27/01/1984 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000466 914/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
225 DVPC13118151 Hà Thị Lê Như Quỳnh 12/07/1983 Nữ Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000467 915/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
226 DVPC13118152 Võ Quang Sinh 15/10/1978 Nam Kinh Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000468 916/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
227 DVPC13118153 Tạ Quang Sơn 20/08/1986 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000469 917/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
228 DVPC13118154 Đinh Lương Tâm 26/06/1977 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000470 918/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
229 DVPC13118156 Đinh Thị Kim Tuyết 01/06/1983 Nữ Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000471 919/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
230 DVPC13118157 Hà Anh Vũ 29/10/1993 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000472 920/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
231 DVPC13118158 Nguyễn Anh Tuấn 24/07/1982 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000473 921/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
232 DVPC13118159 Đinh Công Duy 20/01/1986 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000474 922/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
233 DVPC13118160 Đinh Văn Tuân 28/12/1985 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000475 923/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
234 DVPC13118161 Trần Hữu Dực 01/09/1970 Nam Kinh Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000476 924/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
235 DVPC13118162 Hà Thị Hồng Hái 25/11/1980 Nữ Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000477 925/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
236 DVPC13118163 Đinh Thùy Trang 09/10/1992 Nữ Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000478 926/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
237 DVPC13118164 Hạ Long 07/07/1966 Nam Kinh Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000479 927/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
238 DVPC13118165 Nguyễn Thiện Tuyên 10/05/1988 Nam Kinh Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000480 928/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
239 DVPC13118166 Hà Văn Cách 26/03/1986 Nam Mường Việt Nam Phú Thọ 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000481 929/21 QĐ 160-17.06.2021 Nguyễn Huy Oanh
240 DVPC13118403 Nguyễn Thị Hậu 23/06/1985 Nữ Kinh Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000482 930/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
241 DVPC13118404 Cao Văn Hưng 06/08/1974 Nam Kinh Việt Nam Nam Định 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000483 931/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
242 DVPC13118406 Đỗ Văn Khuê 02/09/1974 Nam Kinh Việt Nam Thái Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000484 932/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
243 DVPC13118407 Tôn Thị Liên 05/10/1990 Nữ Sán Dìu Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000487 933/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
244 DVPC13118408 Leo Văn Năm 25/10/1984 Nam Sán Dìu Việt Nam Bắc Giang 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000488 934/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
245 DVPC13118410 Đỗ Hoàng Phương 21/04/1993 Nam Kinh Việt Nam Bắc Ninh 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000489 935/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
246 DVPC13118412 Nguyễn Sang 30/08/1978 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000490 936/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
247 DVPC13118429 Đặng Hữu Hảo 06/08/1980 Nam Kinh Việt Nam Hà Nam 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20. 000491 937/21 QĐ 190A-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
248 DVPC13118434 Nguyễn Viết Nguyên 25/11/1977 Nam Kinh Việt Nam Hà Nam 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20. 000492 938/21 QĐ 190A-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
249 DVPC13118426 Nguyễn Đức Cường 16/10/1973 Nam Kinh Việt Nam Vĩnh Phúc 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20. 000493 939/21 QĐ 190A-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
250 DVPC13118428 Phạm Thị Hà 30/12/1980 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nam 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20. 000494 940/21 QĐ 190A-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
251 DVPC13118284 Nguyễn Thị Chi 16/05/1983 Nữ Mường Việt Nam Hòa Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000495 941/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
252 DVPC13118285 Cao Thế Cường 18/07/1981 Nam Mường Việt Nam Hòa Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000496 942/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
253 DVPC13118286 Nguyễn Thị Hạnh 25/10/1983 Nữ Mường Việt Nam Hòa Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000497 943/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
254 DVPC13118287 Nguyễn Văn Hiền 08/06/1975 Nam Mường Việt Nam Hòa Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000498 944/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
255 DVPC13118288 Nguyễn Khánh Huy 19/08/1986 Nam Mường Việt Nam Hòa Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000499 945/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
256 DVPC13118289 Bùi Thị Thu Hằng 21/02/1987 Nữ Kinh Việt Nam Nam Định 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000500 946/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
257 DVPC13118290 Hoàng Văn Hùng 15/12/1981 Nam Mường Việt Nam Hòa Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000501 947/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
258 DVPC13118292 Bạch Ngọc Lương 28/07/1984 Nam Kinh Việt Nam Hòa Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000502 948/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
259 DVPC13118293 Bùi Văn Luận 14/03/1983 Nam Mường Việt Nam Hòa Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000503 949/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
260 DVPC13118294 Nguyễn Văn Minh 02/06/1984 Nam Kinh Việt Nam Hòa Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000504 950/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
261 DVPC13118295 Bùi Văn Ngọc 10/12/1976 Nam Kinh Việt Nam Hòa Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000505 951/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
262 DVPC13118296 Nguyễn Thị Nghị 02/01/1971 Nữ Mường Việt Nam Hòa Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000506 952/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
263 DVPC13118297 Bùi Thị Ánh Tuyết 11/09/1995 Nữ Mường Việt Nam Hòa Bình 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000507 953/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
264 DVPC13118298 Bùi Văn Vĩnh 18/02/1979 Nam Mường Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20. 000508 954/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
265 DVPC13118402 Khuất Duy Cương 30/10/1985 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000513 958/21 QĐ 190A-16.09.2021 Nguyễn Huy Oanh
266 DVPC13118409 Mai Lý Nhân 05/06/1981 Nam Kinh Việt Nam Bắc Ninh 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000514 959/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
267 DVPC13118405 Nguyễn Thị Huyền 28/12/1979 Nữ Kinh Việt Nam Bắc Ninh 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000515 960/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
268 DVPC13118413 Đỗ Đức Trị 19/08/1966 Nam Kinh Việt Nam Bắc Ninh 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000516 961/21 QĐ 190-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
269 DVPC13118437 Vũ Đức Văn 10/02/1980 Nam Kinh Việt Nam Hà Nam 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20 000517 962/21 QĐ 190A-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
270 DVPC13118432 Trịnh Hồng Mỹ 26/12/1976 Nam Kinh Việt Nam Hà Nam 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20 000594 963/21 QĐ 190A-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
271 DVPC13118438 Trần Thị Thùy Linh 12/02/1985 Nữ Kinh Việt Nam Hà Nam 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20 000519 964/21 QĐ 190A-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
272 DVPC13118430 Nguyễn Mạnh Huấn 30/09/1981 Nam Kinh Việt Nam Hà Nam 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20 000520 965/21 QĐ 190A-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
273 DVPC13118436 Nguyễn Minh Tuấn 27/02/1982 Nam Kinh Việt Nam Hà Nam 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20 000521 966/21 QĐ 190A-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
274 DVPC13118435 Trần Văn Quyền 05/08/1985 Nam Kinh Việt Nam Hà Nam 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20 000522 967/21 QĐ 190A-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
275 DVPC13118431 Mai Đức Huy 24/12/1979 Nam Kinh Việt Nam Hà Nam 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Chính quy DVP20 000523 968/21 QĐ 190A-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
276 DVPC13118427 Nguyễn Trung Duy 20/11/1982 Nam Kinh Việt Nam Hà Nam 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Chính quy DVP20 000524 969/21 QĐ 190A-09.07.2021 Nguyễn Huy Oanh
277 DVPB13118055 Bùi Thị Phương Anh 14/04/1973 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000525 970/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
278 DVPB13118056 Lê Thị Ngọc Anh 07/12/1989 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000526 971/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 19/12/2021
279 DVPB13118058 Phan Đình Bình 07/12/1979 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000527 972/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
280 DVPB13118059 Mai Thị Minh Công 25/06/1986 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000528 973/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 20/12/2021
281 DVPB13118060 Trần Thị Kim Cường 10/06/1982 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000529 974/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
282 DVPB13118063 Phạm Thị Hồng Diệp 22/06/1983 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000530 975/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 19/12/2021
283 DVPB13118064 Quảng Chí Điệp 20/05/1994 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000531 976/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
284 DVPB13118066 Trần Văn Đồng 08/03/1970 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000532 977/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 09/12/2021
285 DVPB13118068 Trần Minh Đức 25/06/1977 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000533 978/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
286 DVPB13118070 Phan Thị Hồng Duyên 08/02/1981 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000534 979/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
287 DVPB13118072 Lê Thị Cẩm Hằng 20/06/1990 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000535 980/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 19/12/2021
288 DVPB13118074 Trần Hữu Hiển 20/10/1990 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000536 981/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
289 DVPB13118078 Trần Hàn Thiên Lâm 12/07/1993 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000537 982/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh
290 DVPB13118079 Phạm Thị Kim Liên 08/08/1976 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000538 983/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
291 DVPB13118081 Phạm Thanh Lý 25/12/1987 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000736 984/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
292 DVPB13118082 Bùi Trần Quang Mẫn 28/10/1984 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000540 985/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
293 DVPB13118083 Trần Huy Mẫn 12/06/1978 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000541 986/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
294 DVPB13118085 Nguyễn Thị Quỳnh My 21/10/1981 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000542 987/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
295 DVPB13118087 Nguyễn Thị Đức Ngọc 31/03/1986 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000543 988/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
296 DVPB13118088 Trần Mạnh Nguyên 08/10/1982 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000544 989/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
297 DVPB13118091 Hồ Văn Phi 10/03/1990 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000545 990/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 20/12/2021
298 DVPB13118092 Lê Thanh Phương 02/06/1975 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000546 991/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
299 DVPB13118096 Nguyễn Tấn Quý 01/03/1977 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000547 992/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
300 DVPB13118097 Nguyễn Thị Hồng Thanh 03/12/1974 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000548 993/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
301 DVPB13118098 Huỳnh Thiệp 26/03/1982 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000549 994/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
302 DVPB13118099 Nguyễn Viết Thịnh 09/04/1985 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000550 995/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
303 DVPB13118101 Lê Thị Tuyết Trinh 23/03/1995 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000551 996/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
304 DVPB13118102 Hồ Văn Trung 26/05/1981 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000552 997/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 20/12/2021
305 DVPB13118103 Lưu Vĩnh Tuấn 25/10/1974 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000553 998/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
306 DVPB13118104 Trương Đình Tửu 30/12/1976 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000554 999/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
307 DVPB13118105 Nguyễn Hữu Tuyên 20/02/1988 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000555 1000/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 09/12/2021
308 DVPB13118106 Tiêu Tuyền 10/04/1994 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000556 1001/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
309 DVPB13118107 Nguyễn Sơn Vĩ 03/02/1985 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000557 1002/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 18/11/2021
310 DVPB13118053 Võ Tấn Lập 04/09/1989 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000558 1003/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
311 DVPB13118054 Nguyễn Đức Vang 10/09/1982 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2020 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000559 1004/21 QĐ 340-04.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 09/12/2021
312 DVPB13217001 Vi Lưu An 22/10/1993 Nam Tày Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000560 1005/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh
313 DVPB13217007 Đàm Văn Đại 22/09/1984 Nam Nùng Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000561 1006/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh
314 DVPB13217010 Hoàng Tuấn Đạt 24/04/1983 Nam Nùng Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000562 1007/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh
315 DVPB13217012 Lăng Văn Độ 29/09/1986 Nam Nùng Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000563 1008/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh
316 DVPB13217013 Vi Văn Dương 14/08/1974 Nam Nùng Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000564 1009/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh
317 DVPB13217019 Hoàng Thị Hồng 06/05/1982 Nữ Nùng Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000565 1010/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh
318 DVPB13217025 Hoàng Đình Khải 25/10/1997 Nam Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000566 1011/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh
319 DVPB13217036 Dương Văn Phong 26/11/1983 Nam Nùng Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000567 1012/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh
320 DVPB13217067 Sầm Văn Cường 15/11/1998 Nam Mông Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000568 1013/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 10/01/2022
321 DVPB13217081 Trần Huy Hoàng 03/06/1988 Nam Kinh Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000569 1014/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 10/11/2021
322 DVPB13217085 Nông Thị Hồng 07/06/1986 Nữ Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000570 1015/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 21/12/2021
323 DVPB13217086 Hoàng Thị Hợp 02/11/1979 Nữ Tày Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000571 1016/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 16/11/2021
324 DVPB13217088 Bàn Thị Hường 13/05/1989 Nữ Dao Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000572 1017/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 16/11/2021
325 DVPB13217089 Mạc Văn Liêm 01/01/1987 Nam Nùng Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000573 1018/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 23/11/2021
326 DVPB13217090 Nguyễn Thành Luân 18/07/1990 Nam Tày Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000574 1019/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 30/11/2021
327 DVPB13217098 Nông Thị Niềm 22/03/1991 Nữ Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000575 1020/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 21/12/2021
328 DVPB13217125 Phùng Đình Hòa 05/11/1994 Nam Kinh Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Trung bình Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000576 1021/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh
329 DVPB13217134 Vũ Thị Nga 08/03/1980 Nữ Kinh Việt Nam Hưng Yên 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000577 1022/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh
330 DVPB13217136 Lý Văn Phấn 17/01/1985 Nam Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000578 1023/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh
331 DVPB13217142 Lại Văn Thơm 12/10/1969 Nam Kinh Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000579 1024/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh
332 DVPB13217143 Đường Văn Toàn 08/08/1982 Nam Nùng Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000580 1025/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh
333 DVPB13217146 Phạm Đức Trọng 04/04/1999 Nam Nùng Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000581 1026/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh
334 DVPB13217150 Lê Viết Vinh 26/07/1978 Nam Nùng Việt Nam Lạng Sơn 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000582 1027/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh
335 DVPB13217159 Trần Đức Giang 08/01/1995 Nam Mường Việt Nam Hòa Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000583 1028/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 11/11/2021
336 DVPB13217162 Đinh Văn Học 20/09/1991 Nam Kinh Việt Nam Hòa Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000584 1029/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 11/11/2021
337 DVPB13217176 Bàn Văn Khánh 23/10/1968 Nam Kinh Việt Nam Hòa Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000585 1030/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 10/11/2021
338 DVPB13217180 Lò Thị Oanh 14/02/1977 Nữ Kinh Việt Nam Hòa Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000586 1031/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 10/11/2021
339 DVPB13217179 Đinh Hồng Sừ 29/03/1979 Nam Kinh Việt Nam Hòa Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000587 1032/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 10/11/2021
340 DVPB13217186 Đinh Thế Trường 30/06/1995 Nam Mường Việt Nam Hòa Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000588 1033/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 25/01/2022
341 DVPB13217197 Bùi Văn Hoàng 13/07/1993 Nam Mường Việt Nam Hòa Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000589 1034/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 10/11/2021
342 DVPB13217207 Bùi Văn Khuê 31/08/1994 Nam Mường Việt Nam Hòa Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000590 1035/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 11/11/2021
343 DVPB13217219 Hà Văn Quyền 07/06/1989 Nam Thái Việt Nam Hòa Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000591 1036/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 11/11/2021
344 DVPB13217220 Bùi Văn Quỳnh 02/01/1993 Nam Mường Việt Nam Hòa Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000592 1037/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 23/11/2021
345 DVPB13217258 Đặng Trần Lịch 06/11/1984 Nam Việt Nam Hòa Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000593 1038/21 QĐ 352-07.10.2021 Nguyễn Huy Oanh
346 DVPC13217001 Phan Anh Cường 01/01/1982 Nam Kinh Việt Nam Hà Tĩnh 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000595 1039/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 10/11/2021
347 DVPC13217002 Lê Hoàng Đại 17/05/1996 Nam Kinh Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000596 1040/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 01 12/11/2021
348 DVPC13217003 Đỗ Thị Thùy Hương 24/05/1974 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ninh 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000597 1041/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 10/11/2021
349 DVPC13217004 Phan Nhật Linh 13/07/1976 Nam Kinh Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000598 1042/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 02 12/11/2021
350 DVPC13217005 Nguyễn Tuấn Lực 09/07/1999 Nam Kinh Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000599 1043/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 03 12/11/2021
351 DVPC13217007 Nguyễn Thành Nam 28/11/1996 Nam Kinh Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000601 1044/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 04 12/11/2021
352 DVPC13217008 Huỳnh Lê Minh Ngọc 28/03/1997 Nữ Kinh Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000602 1045/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 05 12/11/2021
353 DVPC13217009 Trần Văn Anh Quang 24/10/1997 Nam Kinh Việt Nam Huế 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000603 1046/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 06 12/11/2021
354 DVPC13217010 Nguyễn Minh Thiện 12/10/1995 Nam Kinh Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000604 1047/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 07 12/11/2021
355 DVPC13217011 Đoàn Minh Thuận 21/08/1990 Nam Kinh Việt Nam Ninh Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000605 1048/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 02/12/2021 08 12/11/2021
356 DVPC13217012 Quảng Trọng Toàn 21/03/1995 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000606 1049/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 09 12/11/2021
357 DVPC13217013 Trần Thị Thùy Trang 30/06/1999 Nữ Kinh Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000607 1050/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 10/11/2021
358 DVPC13217014 Phạm Ngọc Trung 26/11/1989 Nam Kinh Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000608 1051/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 02/12/2021 10 12/11/2021
359 DVPC13217016 Lê Quốc Vũ 06/10/1996 Nam Kinh Việt Nam Quảng Nam 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000609 1052/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 18/01/2021 11 12/11/2021
360 DVPC13217017 Y Trung Niê 07/07/1996 Nam Ê đê Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000610 1053/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 12 12/11/2021
361 DVPC13217018 Y Gôl Byă 29/03/1998 Nam Ê đê Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000611 1054/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 13 12/11/2021
362 DVPC13217019 Nguyễn Đình Duy 06/10/1984 Nam Kinh Việt Nam Hải Dương 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000612 1055/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 14 12/11/2021
363 DVPC13217020 Vũ Công Hiếu 11/02/1997 Nam Việt Nam Nam Định 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000613 1056/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 15 12/11/2021
364 DVPC13217021 Ngô Xuân Hòa 18/05/1978 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000614 1057/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 16 12/11/2021
365 DVPC13217022 Đỗ Văn Huyện 03/03/1986 Nam Kinh Việt Nam Nam Định 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000615 1058/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 17 12/11/2021
366 DVPC13217023 Đặng Ngọc Linh 11/12/1990 Nam Kinh Việt Nam Đồng Nai 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000616 1059/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 18 12/11/2021
367 DVPC13217024 Đoàn Anh Tú 15/02/1988 Nam Kinh Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000617 1060/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 19 12/11/2021
368 DVPC13217025 Cư A Tháng 16/03/1999 Nam Hmông Việt Nam Lào Cai 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000618 1061/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 20 12/11/2021
369 DVPC13217026 Nguyễn Ngọc Danh 02/12/1976 Nam Kinh Việt Nam Quảng Nam 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000619 1062/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 21 12/11/2021
370 DVPC13217028 Nguyễn Thanh Huyền 18/10/1974 Nam Kinh Việt Nam Quảng Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000620 1063/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 22 12/11/2021
371 DVPC13217029 Nguyễn Phi Long 28/01/1997 Nam Kinh Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000621 1064/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 23 12/11/2021
372 DVPC13217030 Đoàn Đức Lợi 21/12/1981 Nam Kinh Việt Nam Ninh Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000622 1065/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 24 12/11/2021
373 DVPC13217031 Nguyễn Đức Nhân 08/08/1996 Nam Kinh Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000623 1066/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 25 12/11/2021
374 DVPC13217034 Lý Văn Chiến 11/02/1996 Nam Dao Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000624 1067/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 26 12/11/2021
375 DVPC13217035 Đặng Văn Cương 13/08/1987 Nam Dao Việt Nam Quảng Ninh 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000625 1068/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 27 12/11/2021
376 DVPC13217036 Trần Thị Hảo 30/05/1978 Nữ Kinh Việt Nam Ninh Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000626 1069/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 28 12/11/2021
377 DVPC13217038 Đặng Văn Nghiệp 25/09/1990 Nam Dao Việt Nam Quảng Ninh 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000627 1070/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 29 12/11/2021
378 DVPC13217039 Vũ Thái Thuần 08/07/1984 Nam Kinh Việt Nam Nam Định 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000663 1071/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 30 12/11/2021
379 DVPC13217040 Đặng Thanh Tú 18/08/1996 Nam Kinh Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000629 1072/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 31 12/11/2021
380 DVPC13217041 Hà Thị Thanh Vân 28/11/1980 Nữ Mường Việt Nam Phú Thọ 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000630 1073/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 32 12/11/2021
381 DVPC13217042 Phạm Văn Bình 01/02/1982 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000631 1074/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 33 12/11/2021
382 DVPC13217043 Trần Quốc Cường 04/01/1988 Nam Kinh Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000632 1075/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 34 12/11/2021
383 DVPC13217044 Nguyễn Tiến Dũng 11/06/1980 Nam Kinh Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000633 1076/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 35 12/11/2021
384 DVPC13217045 Trần Quốc Huy 26/12/1983 Nam Kinh Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000634 1077/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 36 12/11/2021
385 DVPC13217046 Hoàng Bá Lê 16/04/1982 Nam Kinh Việt Nam Nghệ An 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000635 1078/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 37 12/11/2021
386 DVPC13217047 Đinh Thị Thúy Ngần 12/10/1989 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000636 1079/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 38 12/11/2021
387 DVPC13217048 Y Thót Niê 11/09/1997 Nam Ê đê Việt Nam Đắk Lắk 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000637 1080/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 06/01/2022 39 12/11/2021
388 DVPC13217049 K’ Chân 20/08/1988 Nam Kơ ho Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000638 1081/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 40 12/11/2021
389 DVPC13217051 Đoàn Xuân Đức 20/09/1999 Nam Kinh Việt Nam Thái Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000639 1082/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 41 12/11/2021
390 DVPC13217053 K’ Nam 17/04/1986 Nam Kơ ho Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000640 1083/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 42 12/11/2021
391 DVPC13217054 Mai Phương Nam 28/04/1991 Nam Kinh Việt Nam Đồng Tháp 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000641 1084/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 43 12/11/2021
392 DVPC13217055 Ka Nguyền 26/08/1996 Nữ Kơ ho Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000642 1085/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 44 12/11/2021
393 DVPC13217056 Đào Duy Tân 02/08/1995 Nam Kinh Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000643 1086/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 45 12/11/2021
394 DVPC13217058 Ka Briết 14/03/1998 Nam Kơ ho Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000644 1087/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 12/07/2022 46 12/11/2021
395 DVPC13217059 K’ Bròi 07/10/1983 Nam Kơ ho Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000645 1088/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 47 12/11/2021
396 DVPC13217060 K’ Rjang Cường 22/10/1999 Nam Nộp Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000646 1089/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 48 12/11/2021
397 DVPC13217061 Nguyễn Thị Phan 01/01/1981 Nữ Kinh Việt Nam Thanh Hóa 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000647 1090/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 49 12/11/2021
398 DVPC13217062 Trần Văn Thắng 05/06/1980 Nam Kinh Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000648 1091/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 50 12/11/2021
399 DVPC13217064 Ka’ Uyên 19/06/1998 Nữ Nộp Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000649 1092/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 51 12/11/2021
400 DVPC13217065 K’ Vinh 15/01/1976 Nam Kơ ho Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000650 1093/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 52 12/11/2021
401 DVPC13217066 Vòng Thị Lệ Xuân 16/03/1984 Nữ Nùng Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000651 1094/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 53 12/11/2021
402 DVPC13217068 Lại Lâm Anh 07/01/1997 Nam Kinh Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000652 1095/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 54 12/11/2021
403 DVPC13217069 Lê Tuấn Anh 09/03/1993 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000653 1096/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 55 12/11/2021
404 DVPC13217070 Nguyễn Thị Kim Cương 11/10/1980 Nữ Kinh Việt Nam Gia Lai 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000654 1097/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền Ngày 10/11/2021
405 DVPC13217071 Trần Phước Dũng 25/10/1986 Nam Kinh Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000655 1098/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 56 12/11/2021
406 DVPC13217072 Nguyễn Huy Hoàng 08/10/1995 Nam Kinh Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000656 1099/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 57 12/11/2021
407 DVPC13217073 Phạm Thị Hồng 04/12/1988 Nữ Kinh Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000657 1100/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 58 12/11/2021
408 DVPC13217074 Vũ Ngọc Thành Long 27/08/1995 Nam Kinh Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000658 1101/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 59 12/11/2021
409 DVPC13217075 Vũ Đình Nam 02/04/1988 Nam Kinh Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000659 1102/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 60 12/11/2021
410 DVPC13217076 Bùi Ngọc Tuyền 22/11/1994 Nam Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000660 1103/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh 61 12/11/2021
411 DVPC13217077 Vũ Văn Thanh 24/12/1989 Nam Kinh Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000661 1104/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 62 12/11/2021
412 DVPC13217078 Phạm Ngọc Quốc Việt 05/07/1989 Nam Kinh Việt Nam Lâm Đồng 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000662 1105/21 QĐ 371-27.10.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 06/01/2022 63 12/11/2021
413 DVPB13217273 Dương Đức Hiếu 24/12/1977 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000664 1106/21 QĐ 428-18.11.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 27/12/2021
414 DVPB13217286 Trần Văn Thành 16/02/1985 Nam Kinh Việt Nam Yên Bái 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000665 1107/21 QĐ 428-18.11.2021 Nguyễn Huy Oanh 28/09/2022
415 DVPB13217289 Nguyễn Văn Tiến 26/06/1974 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000666 1108/21 QĐ 428-18.11.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 23/11/2021
416 DVPB13217292 Nguyễn Văn Vượng 01/06/1985 Nam Kinh Việt Nam Hà Nội 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000667 1109/21 QĐ 428-18.11.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 27/12/2021
417 DVPB13119118 Hoàng Xuân Thật 27/10/1970 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000668 1110/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 17/12/2021
418 DVPB13119111 Nguyễn Văn Quân 19/09/1982 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000669 1111/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh Ngày 17/12/2021
419 DVPB13119087 Nguyễn Tú Anh 07/05/1974 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000670 1112/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
420 DVPB13119088 Long Thị Biền 12/08/1979 Nữ Tày Việt Nam Cao Bằng 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000671 1113/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
421 DVPB13119089 Đồng Thanh Bình 07/08/1984 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000672 1114/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
422 DVPB13119090 Đỗ Hữu Bình 29/11/1990 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000673 1115/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
423 DVPB13119092 Nguyễn Quang Chính 26/03/1977 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000674 1116/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
424 DVPB13119093 Vũ Chí Công 09/09/1985 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000675 1117/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
425 DVPB13119094 Trần Văn Giáp 19/09/1979 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000676 1118/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
426 DVPB13119098 Nguyễn Văn Huệ 23/09/1969 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000677 1119/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
427 DVPB13119100 Tạ Việt Hùng 30/09/1971 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000678 1120/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
428 DVPB13119101 Nguyễn Quốc Hùng 17/06/1971 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000679 1121/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
429 DVPB13119104 Nguyễn Đình Hưng 24/07/1984 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000680 1122/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
430 DVPB13119106 Nguyễn Văn Hường 16/05/1977 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000681 1123/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
431 DVPB13119107 Nguyễn Văn Khanh 01/05/1973 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000682 1124/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
432 DVPB13119108 Lê Xuân Lãm 24/04/1977 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000683 1125/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
433 DVPB13119109 Phùng Thị Lệ 20/11/1990 Nữ Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000684 1126/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 11/02/2022
434 DVPB13119110 Nguyễn Thị Ngân 07/08/1992 Nữ Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000685 1127/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
435 DVPB13119114 Nguyễn Hoàng Tâm 19/12/1981 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000686 1128/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
436 DVPB13119115 Hoàng Văn Thái 31/03/1980 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000687 1129/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
437 DVPB13119116 Nguyễn Văn Thắng 27/07/1974 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000688 1130/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
438 DVPB13119120 Bùi Văn Thịnh 15/07/1981 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000689 1131/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
439 DVPB13119122 Đồng Văn Tiến 03/05/1983 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000690 1132/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
440 DVPB13119123 Phạm Văn Toàn 10/07/1972 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000691 1133/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
441 DVPB13119124 Hoàng Văn Tri 18/06/1980 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000692 1134/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
442 DVPB13119125 Nguyễn Văn Trình 18/06/1980 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000693 1135/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
443 DVPB13119127 Nguyễn Văn Trung 13/03/1978 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000694 1136/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
444 DVPB13119128 Ngô Thành Trung 20/12/1984 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000695 1137/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
445 DVPB13119129 Nguyễn Thế Trung 06/11/1979 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000696 1138/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
446 DVPB13119130 Ngô Quang Tuấn 31/07/1977 Nam Kinh Việt Nam Lào Cai 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000697 1139/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
447 DVPB13119131 Nguyễn Thị Tuyền 15/12/1990 Nữ Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000698 1140/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
448 DVPB13119132 Nguyễn Thị Vân 22/06/1987 Nữ Kinh Việt Nam Tuyên Quang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000699 1141/21 QĐ 582-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
449 DVPB13119001 Nguyễn Văn Bình 02/04/1991 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000700 1142/21 QĐ 583-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
450 DVPB13119002 Lê Thị Kim Cúc 12/09/1985 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000701 1143/21 QĐ 583-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
451 DVPB13119003 Đoàn Quang Cương 15/08/1991 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000702 1144/21 QĐ 583-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
452 DVPB13119007 Nguyễn Thị Thúy Na 10/05/1981 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000703 1145/21 QĐ 583-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
453 DVPB13119008 Trần Tấn Tâm 12/04/1977 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000704 1146/21 QĐ 583-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
454 DVPB13119009 Nguyễn Thị Kim Thuận 28/04/1983 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000705 1147/21 QĐ 583-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 20/12/2021
455 DVPB13119010 Võ Thị Thủy 04/04/1987 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000706 1148/21 QĐ 583-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
456 DVPB13119011 Nguyễn Thành Trãi 01/03/1983 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000708 1149/21 QĐ 583-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
457 DVPB13119012 Nguyễn Đình Vũ 10/05/1995 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000709 1150/21 QĐ 583-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 21/04/2022
458 DVPB13119015 Nguyễn Thị Cao Vy 29/12/1986 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000710 1151/21 QĐ 583-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
459 DVPB13119006 Đinh Văn Hải 10/05/1982 Nam Kdong Việt Nam Quảng Ngãi 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000711 1152/21 QĐ 583-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
460 DVPB13119013 Đinh Văn Vum 09/05/1982 Nam Kdong Việt Nam Quảng Ngãi 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000712 1153/21 QĐ 583-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
461 DVPB13118057 Đỗ Tấn Bảo 27/10/1987 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000713 1154/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
462 DVPB13118061 Nguyễn Thị Anh Đào 20/12/1984 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000714 1155/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 05/01/2022
463 DVPB13118065 Đinh Văn Dố 02/01/1990 Nam Hre Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000715 1156/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 05/01/2022
464 DVPB13118062 Nguyễn Thị Kiều Diễm 15/07/1983 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000716 1157/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 05/01/2022
465 DVPB13118067 Nguyễn Hữu Đồng 04/11/1981 Nam Kinh Việt Nam Thanh Hóa 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000717 1158/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 19/12/2021
466 DVPB13118069 Trịnh Văn Được 06/09/1985 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000718 1159/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
467 DVPB13118071 Đinh Minh Ghiêng 14/04/1987 Nam Hre Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000719 1160/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
468 DVPB13118073 Đinh Thị Hiền 02/05/1996 Nữ Kdong Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000720 1161/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
469 DVPB13118075 Tô Văn Hưng 20/06/1988 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000721 1162/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
470 DVPB13118076 Nguyễn Tấn Khoa 02/06/1988 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000722 1163/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
471 DVPB13118077 Lê Thị Thúy Kiều 09/09/1983 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000723 1164/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
472 DVPB13118080 Nguyễn Thị Tuyết Linh 12/07/1986 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000724 1165/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
473 DVPB13118084 Đinh Thị Mép 01/03/1992 Nữ Kdong Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000725 1166/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
474 DVPB13118086 Đinh Đức Nghĩa 25/08/1984 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000726 1167/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
475 DVPB13118089 Võ Thị Nguyệt 04/12/1987 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000727 1168/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
476 DVPB13118090 Lê Văn Nhất 21/10/1988 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000728 1169/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
477 DVPB13118093 Nguyễn Thị Hồng Phương 12/04/1984 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000729 1170/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
478 DVPB13118094 Đinh Văn Phương 08/06/1993 Nam Hre Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000730 1171/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
479 DVPB13118095 Huỳnh Thị Thu Quy 06/12/1984 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000731 1172/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
480 DVPB13118100 Đinh Toa 02/09/1979 Nam Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000734 1173/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
481 DVPB13118108 Nguyễn Thị Hợp Viễn 20/09/1985 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2018 – 2021 2021 Luật kinh tế Giỏi Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000735 1174/21 QĐ 584-17.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 19/12/2021
482 DVPB13119095 Phạm Thị Hằng 18/08/1981 Nữ Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000737 1175/21 QĐ 591-24.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
483 DVPB13119096 Hoàng Trung Hiếu 13/11/1979 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000738 1176/21 QĐ 591-24.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
484 DVPB13119097 Phạm Văn Huấn 23/09/1972 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000739 1177/21 QĐ 591-24.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
485 DVPB13119099 Nguyễn Khắc Hùng 05/06/1979 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000740 1178/21 QĐ 591-24.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
486 DVPB13119105 Nguyễn Đình Hương 07/05/1974 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000741 1179/21 QĐ 591-24.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
487 DVPB13119112 Nguyễn Văn Quý 05/01/1983 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000742 1180/21 QĐ 591-24.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
488 DVPB13119113 Nguyễn Đình Quỳnh 15/05/1974 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000743 1181/21 QĐ 591-24.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
489 DVPB13119119 Hoàng Văn Thìn 19/05/1969 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000744 1182/21 QĐ 591-24.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
490 DVPB13119121 Nguyễn Thị Thủy 07/05/1993 Nữ Kinh Việt Nam Ninh Bình 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000745 1183/21 QĐ 591-24.12.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền 26/12/2021
491 DVPB13119126 La Văn Trọng 22/10/1981 Nam Kinh Việt Nam Bắc Giang 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000746 1184/21 QĐ 591-24.12.2021 Nguyễn Huy Oanh 26/12/2021
492 DVPB13217182 Xa Quang Thắng 28/12/1999 Nam Mường Việt Nam Hòa Bình 2017 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Đại trà Vừa làm vừa học DVP20 000747 1185/21 QĐ 539-08.12.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 07/01/2022
493 DVPB13119004 Trần Thị Kim Dung 03/08/1982 Nữ Kinh Việt Nam Quảng Ngãi 2019 – 2021 2021 Luật kinh tế Khá Liên thông Vừa làm vừa học DVP20 000748 1186/21 QĐ 598-29.12.2021 Nguyễn Huy Oanh Ủy quyền ngày 31/12/2021
0981 912 323
0981912323