Công khai về đội ngũ giảng viên

DANH SÁCH ĐỘI NGŨ CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO
Thông tin chung Ngành/ trình độ chủ trì giảng dạy và tính chỉ tiêu tuyển sinh
STT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Chức vụ Quốc tịch Trình độ đào tạo Chức danh khoa học Chuyên môn được đào tạo Danh hiệu trao tặng Mã ngành Đại Học Tên ngành đại học Mã ngành thạc sĩ Tên ngành thạc sĩ
1 Lê Cương Kiên 03/08/1969 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Luật 7380107 Luật kinh tế 8380107 Luật kinh tế
2 Phạm Văn Đàm 01/01/1957 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Luật 7380107 Luật kinh tế 8380107 Luật kinh tế
3 Đỗ Văn Dạo 21/02/1973 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Triết học 7380107 Luật kinh tế 8380107 Luật kinh tế
4 Nguyễn Chí Bền 18/08/1956 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Giáo sư Văn hóa Nhà giáo ưu tú 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 8340410 Quản lý kinh tế
5 Trần Thanh Nga 28/08/1979 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý 7340101 Quản trị kinh doanh
6 Ngô Thanh Huyền 19/09/1980 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Tài chính và kiểm soát 7340101 Quản trị kinh doanh
7 Trần Chí Hiếu 27/06/1987 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý 7340101 Quản trị kinh doanh
8 Vũ Ngọc Kha 17/03/1952 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Quản lý kinh tế 7340101 Quản trị kinh doanh
9 Nguyễn Văn Việt 01/01/1976 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Luật kinh tế 7380107 Luật kinh tế
10 Nguyễn Công Giang 21/05/1996 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Luật kinh tế 7380107 Luật kinh tế
11 Lê Thị Bích Phương 18/02/1995 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Luật Quốc tế 7380107 Luật kinh tế
12 Đoàn Thị Ngọc Hải 18/10/1982 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Luật học 7380107 Luật kinh tế
13 Võ Hữu Canh 29/02/1960 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Luật 7380107 Luật kinh tế 8380107 Luật kinh tế
14 Phan Thanh Hoàng 28/10/1973 Nam Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc
15 Đỗ Hải Hưng 09/10/1988 Nam Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế vùng 7340301 Kế toán 8340410 Quản lý kinh tế
16 Giáp Minh Nguyệt Ánh 30/09/1988 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Thạc sĩ Kế toán 7340301 Kế toán
17 Hoàng Minh Thảo 05/05/1958 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Khoa học quân sự 7340301 Kế toán 8340410 Quản lý kinh tế
18 Cao Thu Sơn 20/01/1969 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế
19 Đặng Đức Sơn 06/05/1975 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế 7340301 Kế toán 8340410 Quản lý kinh tế
20 Lê Hồng Thái 19/05/1945 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7340101 Quản trị kinh doanh 8340410 Quản lý kinh tế
21 Nguyễn Thị Hương 10/04/1962 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ TESOL 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc
22 Nguyễn Thị Luyến 01/01/1966 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh
23 Nguyễn Nhân Ái 01/01/1975 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Ngôn Ngữ Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh 8380107 Luật kinh tế
24 Đặng Nguyên Giang 01/01/1979 Nam Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Ngôn Ngữ Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh 8380107 Luật kinh tế
25 Nguyễn Thị Thanh Thảo 12/12/1991 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy môn Tiếng Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh
26 Nguyễn Thị Bích 20/09/1975 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Lý luận giảng dạy Tiếng Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh
27 Giáp Thị An 06/11/1980 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Tiếng Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh
28 Lưu Thùy Trang 30/12/1994 Nữ Giảng viên cơ hữu Latvia Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy môn Tiếng Anh
29 Quách Thị Mai 09/04/1971 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Tiếng Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh
30 Bùi Văn Tuấn 15/08/1974 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Quản lý giáo dục 7220201 Ngôn ngữ Anh 8340410 Quản lý kinh tế
31 Nguyễn Thanh Sơn 24/10/1978 Nam Trưởng phòng Khảo thí và ĐBCL Việt Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh
32 Lê Thị Hồng Minh 30/08/1984 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Tiếng Trung Quốc 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc
33 Đỗ Văn Trình 10/11/1980 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Tiếng Trung Quốc Sư phạm 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc
34 Nguyễn Thị Thanh Thùy 28/04/1989 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Tiếng Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh
35 Lê Thu Nga 20/08/1978 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy môn Tiếng Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh
36 Đào Nguyên Khôi 06/02/1985 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin 7220201 Ngôn ngữ Anh
37 Trương Thị Hồng Gái 12/04/1987 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc
38 Nguyễn Thị Giang 01/01/1984 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ học 7220201 Ngôn ngữ Anh
39 Trần Thị Thủy 10/09/1985 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Đông phương học 7220201 Ngôn ngữ Anh 8380107 Luật kinh tế
40 Nguyễn Ngọc Hùng 24/04/1956 Nam Trưởng phòng Đào tạo Việt Nam Tiến sĩ Quản lý giáo dục 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 8340410 Quản lý kinh tế
41 Phan Hoàng Anh 28/10/1973 Nam Trưởng khoa Ngoại ngữ Việt Nam Tiến sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 8380107 Luật kinh tế
42 Nguyễn Duy Ninh 31/10/1981 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin 7220201 Ngôn ngữ Anh
43 Nguyễn Văn Liên 28/02/1984 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Quản lý giáo dục 7220201 Ngôn ngữ Anh 8340410 Quản lý kinh tế
44 Bùi Văn Hồng 11/08/1951 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7340101 Quản trị kinh doanh 8340410 Quản lý kinh tế
45 Nguyễn Vũ Nhật Anh 25/12/1981 Nữ Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức Việt Nam Thạc sĩ Quản lý kinh tế 7340301 Kế toán
46 Nguyễn Huy Oanh 04/01/1975 Nam Hiệu trưởng Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7340201 Tài chính – Ngân hàng 8340410 Quản lý kinh tế
47 Nguyễn Hồng Bắc 12/08/1961 Nữ Trưởng khoa Luật Việt Nam Tiến sĩ Luật học 7380107 Luật kinh tế 8380107 Luật kinh tế
48 Phạm Xuân Ninh 09/09/1952 Nam Phó trưởng Khoa Điều dưỡng Việt Nam Tiến sĩ Sinh học 7720301 Điều dưỡng
49 Nguyễn Thị Thanh Huyền 07/12/1994 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Luật 7380107 Luật kinh tế
50 Nguyễn Tuấn Anh 03/11/1978 Nam Trưởng khoa Kinh tế Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế học 7340101 Quản trị kinh doanh 8340410 Quản lý kinh tế
51 Hoàng Ngọc Tú 01/11/1959 Nam Phó Hiệu trưởng Việt Nam Tiến sĩ Triết học 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 8380107 Luật kinh tế
52 Lê Thị Tần 16/05/1958 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Chính trị học 7380107 Luật kinh tế
53 Trịnh Minh Trường 07/01/1961 Nam Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế Việt Nam Thạc sĩ Vật lý 7720301 Điều dưỡng
54 Tăng Văn Tiển 06/01/1944 Nam Trưởng Phòng Nghiên cứu Khoa học Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7340101 Quản trị kinh doanh 8340410 Quản lý kinh tế
55 Lê Hồng Tiến 13/02/1978 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh
56 Nguyễn Việt Vĩnh 11/09/1970 Nam Phó trưởng Khoa Cơ bản Việt Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ học ứng dụng 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc
57 Trần Viết Dương 04/02/1981 Nam Cán bộ phòng Hành chính Việt Nam Thạc sĩ Triết học 7220201 Ngôn ngữ Anh
58 Vũ Thị Ngọc Hà 10/08/1968 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Chuyên khoa cấp I Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng
59 Vũ Phạm Phương Mai 28/01/1957 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Chuyên khoa cấp II Tâm thần 7720301 Điều dưỡng
60 Vũ Đức Cần 05/12/1949 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Chuyên khoa cấp II Y học cổ truyền 7720301 Điều dưỡng
61 Võ Thị Lành 18/10/1966 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế phát triển (Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe) 7720301 Điều dưỡng
62 Trịnh Thị Khanh 29/06/1960 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Y học 7720301 Điều dưỡng
63 Trần Thị Thanh Tâm 04/06/1982 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng
64 Trần Thị Thanh Hoa 04/03/1965 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Chuyên khoa cấp II Y học cổ truyền
65 Trần Thị Lan Hương 01/01/1988 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng
66 Trần Thị Hiên 07/05/1963 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Chuyên khoa cấp II Y học dân tộc 7720301 Điều dưỡng
67 Trần Thái Phúc 25/04/1974 Nam Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Y học 7720301 Điều dưỡng
68 Phan Hải Nam 10/10/1953 Nam Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ khoa học Phó giáo sư Y học 7720301 Điều dưỡng
69 Phạm Khang 21/11/1958 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Chuyên khoa cấp II Hồi sức cấp cứu 7720301 Điều dưỡng
70 Nguyễn Văn Thủ 12/07/1982 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng
71 Nguyễn Thùy Hương 17/05/1959 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Chuyên khoa cấp II Y học dân tộc 7720301 Điều dưỡng
72 Nguyễn Thị Phương Dung 15/06/1956 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Chuyên khoa cấp II Nội khoa 7720301 Điều dưỡng
73 Nguyễn Quang Trung 30/12/1974 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Dược học 7720301 Điều dưỡng
74 Nguyễn Hữu Thiện 28/09/1991 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Chuyên khoa cấp I Tâm thần học 7720301 Điều dưỡng
75 Nguyễn Đắc Tuân 11/06/1981 Nam Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Tâm lý học 7380107 Luật kinh tế 8340410 Quản lý kinh tế
76 Ngô Quang Binh 28/12/1985 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Hóa học 7720301 Điều dưỡng
77 Lương Văn Phong 15/12/1958 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Chuyên khoa cấp I Nhi 7720301 Điều dưỡng
78 Lương Văn Hưng 13/01/1957 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Chuyên khoa cấp I Nội 7720301 Điều dưỡng
79 Lê Thị Thanh Tâm 04/10/1973 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng
80 Lê Chí Trung 15/05/1957 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Sản 7720301 Điều dưỡng
81 Đỗ Hải Đông 02/02/1984 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Điều dưỡng 7720301 Điều dưỡng
82 Đào Xuân Thu 05/10/1991 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Biến đổi di truyền thực vật 7720301 Điều dưỡng
83 Đào Thị Hằng 15/11/1962 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Dược học 7720301 Điều dưỡng
84 Trần Thị Thùy Linh 01/07/1977 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7340301 Kế toán 8340410 Quản lý kinh tế
85 Trần Thị Hằng 20/07/1962 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7340201 Tài chính – Ngân hàng 8340410 Quản lý kinh tế
86 Lý Văn Hà 26/01/1979 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ học và ngôn ngữ ứng dụng 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc
87 Trần Quang Phú 24/07/1981 Nam Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7340201 Tài chính – Ngân hàng 8340410 Quản lý kinh tế
88 Phan Hữu Nghị 13/05/1976 Nam Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7340201 Tài chính – Ngân hàng 8340410 Quản lý kinh tế
89 Phạm Ngọc Hoàng Khôi 10/05/1978 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7340101 Quản trị kinh doanh 8340410 Quản lý kinh tế
90 Phạm Đình Liệu 04/05/1976 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh 8340410 Quản lý kinh tế
91 Nguyễn Xuân Khoát 03/06/1971 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế học 7340301 Kế toán 8340410 Quản lý kinh tế
92 Nguyễn Xuân Kiên 01/08/1966 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7340101 Quản trị kinh doanh 8340410 Quản lý kinh tế
93 Nguyễn Văn Hải 01/01/1970 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Giáo sư Quản lý kinh tế 7220201 Ngôn ngữ Anh 8340410 Quản lý kinh tế
94 Trương Quang Thái 06/06/1985 Nam Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh
95 Trương Kiều Diễm 27/10/1981 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý 7340101 Quản trị kinh doanh
96 Trần Thị Thu Hà 27/09/1980 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế quốc tế 7340101 Quản trị kinh doanh
97 Thái Thị Kim Oanh 28/06/1979 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế 7340301 Kế toán
98 Nguyễn Thị Hà 25/05/1977 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Kế toán 7340301 Kế toán
99 Nguyễn Thế Anh 03/01/1986 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh
100 Ngô Thị Yến 20/10/1990 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế quốc tế 7340301 Kế toán
101 Ngô Đức Anh 10/09/1989 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh
102 Hoàng Thị Thúy Hằng 11/07/1984 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Thạc sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh
103 Đào Thị Kim Biên 31/10/1982 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Thạc sĩ Kinh tế chính trị 7220201 Ngôn ngữ Anh
104 Nguyễn Trọng Điều 14/12/1949 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ khoa học Phó giáo sư Kinh tế 7340301 Kế toán 8340410 Quản lý kinh tế
105 Nguyễn Thị Nga 17/08/1962 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Quản lý đô thị và công trình 7340101 Quản trị kinh doanh 8340410 Quản lý kinh tế
106 Nguyễn Quang Vĩnh 19/10/1981 Nam Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Quản trị kinh doanh 7340101 Quản trị kinh doanh 8340410 Quản lý kinh tế
107 Nguyễn Hữu Huệ 20/01/1955 Nam Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Khoa học Quân sự 7340201 Tài chính – Ngân hàng 8380107 Luật kinh tế
108 Nguyễn Đăng Huy 13/11/1977 Nam Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7340301 Kế toán 8340410 Quản lý kinh tế
109 Nguyễn Đắc Hưng 04/08/1960 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Kinh tế 7340101 Quản trị kinh doanh 8340410 Quản lý kinh tế
110 Mai Thị Thanh 07/05/1966 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Triết học 7380107 Luật kinh tế 8380107 Luật kinh tế
111 Lưu Văn Thành 20/05/1951 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Công nghệ hóa chất 7340301 Kế toán 8340410 Quản lý kinh tế
112 Lưu Tất Thắng 05/01/1956 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Kinh tế 7340101 Quản trị kinh doanh 8340410 Quản lý kinh tế
113 Trần Thị Thơm 01/06/1984 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Công nghệ thông tin 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc
114 Nguyễn Thị Suối Linh 31/07/1986 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Thạc sĩ Việt Nam học 7220201 Ngôn ngữ Anh
115 Nguyễn Thị Anh Đào 20/08/1974 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Thạc sĩ Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc
116 Nguyễn Quỳnh Anh 20/10/1987 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Thạc sĩ Ngôn Ngữ Anh 7220201 Ngôn ngữ Anh
117 Nguyễn Lê Dân 12/10/1990 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Luật 7380107 Luật kinh tế
118 Nguyễn Thế Long 06/10/1991 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Luật học 7380107 Luật kinh tế
119 Trần Văn Duy 17/03/1982 Nam Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Luật học 7380107 Luật kinh tế
120 Trần Thị Thu Phương 27/11/1977 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Luật học 7380107 Luật kinh tế 8380107 Luật kinh tế
121 Trần Thị Mai Loan 10/01/1984 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Luật 7380107 Luật kinh tế 8380107 Luật kinh tế
122 Phạm Văn Lương 19/08/1983 Nam Phó Trưởng Khoa Luật Việt Nam Thạc sĩ Luật 7380107 Luật kinh tế
123 Trần Thị Thu Hà 29/01/1976 Nữ Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Kế toán 7340301 Kế toán
124 Phạm Hồng Nhật 16/01/1992 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Thạc sĩ Luật học
125 Nguyễn Thị Thương Huyền 22/05/1963 Nữ Giảng viên thỉnh giảng Việt Nam Tiến sĩ Phó giáo sư Luật học 7380107 Luật kinh tế 8380107 Luật kinh tế
126 Nguyễn Minh Phú 03/07/1977 Nam Giảng viên cơ hữu Việt Nam Tiến sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính 7380107 Luật kinh tế 8380107 Luật kinh tế

 

0981 912 323
0981912323