Thông báo Điều chỉnh việc xét miễn, công nhận Học phần Giáo dục Quốc phòng – An ninh 1/9/2022

Thông báo: Thu hồi thông báo số 171/TB-ĐHTV ngày 10/08/2022 đã gửi ngày 31/08/2022. PĐT gửi lại thông báo số 187/TB-ĐHTV ngày 01/09/2022 điều chỉnh việc xét miễn, công nhận học phần GD QP-AN. Thông báo này thay thế cho thông báo số 171/TB-ĐHTV ngày 10/08/2022 đã gửi ngày 31/08/2022.

0981 912 323
0981912323