Chương trình đào tạo

Đào tạo đại học chính quy Đào tạo hệ vừa học vừa làm Đào tạo hệ sau đại học
Ngành Chương trình đào tạo Ngành Chương trình đào tạo Ngành Chương trình đào tạo
– Kế toán Năm 2021 – Kế toán Năm 2021 – Thạc sĩ Luật kinh tế Năm 2021
– Quản trị kinh doanh Năm 2021 – Quản trị kinh doanh Năm 2021 – Thạc sĩ Quản lý kinh tế Năm 2021
– Tài chính – Ngân hàng Năm 2021 – Tài chính – Ngân hàng Năm 2021
– Luật kinh tế Năm 2021 – Luật kinh tế Năm 2021
– Điều dưỡng Năm 2021 – Điều dưỡng Năm 2021
– Ngôn ngữ Anh Năm 2021
– Ngôn ngữ Trung Quốc Năm 2021
– Thương mại điện tử Năm 2021
0981266225
0981266225