Khoa Luật

Tầm nhìn và sứ mệnh

Đào tạo nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao, có năng lực nghiên cứu và vận dụng vào thực tiễn những kiến thức về pháp luật, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Đến năm 2030 sẽ trở thành cơ sở đào tạo pháp lý chất lượng cao, gắn nghiên cứu với giảng dạy và thực tiễn, có tính hội nhập cao.

Quy mô đào tạo

Hàng năm, Khoa luật  cùng với Trường Đại học Trưng Vương tổ chức đào tạo từ 800 – 1000 sinh viên và 150 học viên cao học.

Cơ cấu của khoa

1. Trưởng khoa

Trưởng khoa là người lãnh đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của Khoa, chịu trách nhiệm báo cáo công tác, chịu sự giám sát và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng, trước Hội đồng trường và trước pháp luật về hoạt động của Khoa.

Nhiệm vụ và quyền hạn

– Chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn và công việc của Khoa; lãnh đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác của Khoa trình Hiệu trưởng phê duyệt; chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác của Khoa;

– Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng chủ chương và giải pháp về định hướng phát triển Khoa; về phát triển chương trình đào tạo, định hướng nghiên cứu khoa học và quản lý người học;

– Phân công công việc cho Phó trưởng khoa; phê duyệt và chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác, kế hoạch tổ chức giảng dạy của Khoa;

– Chịu trách nhiệm về công tác đào tạo sau đại học của ngành đào tạo do Khoa phụ trách; phân công giảng viên tham gia giảng dạy sau đại học, danh sách giảng viên tham gia hướng dẫn học viên cao học, tham gia các hội đồng luận văn thạc sĩ trên có sở tham vấn ý kiến của phó trưởng khoa theo quy định của Trường;

– Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

2. Phó trưởng khoa

Phó trưởng khoa giúp Trưởng khoa lãnh đạo, quản lý, điều hành các hoạt động của Khoa theo sự phân công của Trưởng khoa, báo cáo công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng khoa, trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác, nhiệm vụ được phân công. Quản lý và cập nhật trang thông tin điện tử của Khoa.

3. Bộ phận hành chính – giáo vụ

Bộ phận hành chính – giáo vụ giúp lãnh đạo khoa thực hiện công tác hành chính- giáo vụ  của Khoa, gồm có: Công tác hành chính – văn phòng của Khoa; công tác văn thư, lưu trữ  thuộc trách nhiệm của Khoa; quản lý tài sản, cơ sở vật chất của Khoa; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công của Lãnh đạo Khoa và của Trường.

4. Cố vấn học tập

Cố vấn học tập thực hiện công việc quản lý đào tạo, quản lý sinh viên và hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện theo quy định của Trường Đại học Trưng Vương.

Nhiệm vụ:

– Tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, rèn luyện tại trường; hướng dẫn sinh viên cách tìm hiểu thông tin, liên hệ công việc liên quan đến công tác học tập và rèn luyện.

– Tư vấn cho sinh viên xây dựng kế hoạch học tập tổng thể toàn khóa học, kế hoạch học tập từng học kỳ, từng năm học. Theo dõi tiến độ và kết quả của sinh viên để kịp thời cho sinh viên điều chỉnh kế hoạch học tập.

– Quản lý lớp sinh viên, thông tin cá nhân sinh viên; nắm tình hình học tập, đời sống, sinh hoạt của lớp sinh viên.

– Thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên, hướng dẫn sinh viên thực hiện khiếu nại, điều chỉnh, đánh giá bổ sung theo đúng quy định.

– Chủ trì họp lớp sinh viên về việc xét khen thưởng, kỷ luật và gửi kết quả lên lãnh đạo đơn vị; tham dự họp hội đồng khen thưởng – kỷ luật sinh viên được phân công cố vấn học tập và đề xuất thực hiện khen thưởng, kỷ luật sinh viên theo quy định của trường.

– Hướng dẫn, khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động học tập, nghiên cứu khoa học, các hoạt động xã hội, đoàn thể.

– Khoa Luật  đã và đang thực hiện công tác chủ nhiệm và cố vấn học tập với các lớp hệ chính quy, cụ thể: 03 lớp: LK12108, QT12102, ĐD12101…do Ths. Nguyễn Thị Thanh Huyền đảm nhiệm. Ngoài ra, Khoa Luật còn đảm nhiệm công tác miễn trừ cho các lớp hệ chính quy: LK12108, QT12102, ĐD12101

Chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-ĐHTV ngày 19/11/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn các đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Trưng Vương, Khoa Luật có chức năng, nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo một hoặc một số ngành thuộc đơn vị quản lý: Xếp thời khóa biểu, lịch học, phòng học, phân công người dạy, ra đề thi, chấm thi, lưu trữ bài thi, bảng điểm,… các học phần, chương trình đào tạo của các lớp mà khoa quản lý theo kế hoạch chung của nhà trường và theo quy định. Khoa có nhiệm vụ tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình theo kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

2. Phối hợp tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với NCKH, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

3. Quản lý chất lượng, nội dung, phương pháp đào tạo và NCKH; hướng dẫn sinh viên NCKH.

4. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy- học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.

5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên và người học, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc khoa.

6. Phân định các giới hạn phạm vi chuyên môn, nội dung giảng dạy cho các bộ môn thuộc đơn vị. Cụ thể hóa mục tiêu, chương trình, nội dung và phương pháp giảng dạy của từng chuyên ngành trong đơn vị.

7. Phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đào tạo sau đại học thuộc lĩnh vực được giao (nếu có); chủ động đề xuất mở thêm các ngành đào tạo mới của khoa phù hợp với nhu cầu, điều kiện đội ngũ của khoa.

8. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo và NCKH; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của nhà trường.

9. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO KHOA
STT Ảnh đại diện Họ và Tên Học hàm/ học vị Chức vụ
1 Phạm Văn Lương ThS Phó Khoa Luật
0981266225
0981266225