• Khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô là đơn vị chuyên môn trực thuộc Trường Đại học Trưng Vương, có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học, tư vấn và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực thuộc công nghệ kỹ thuật ô tô, kỹ thuật cơ khí và các hoạt động giáo dục khác theo phân công của Hiệu trưởng.
 • Trực tiếp quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn của các bộ môn trực thuộc khoa. Tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề liên quan đến tổ chức cán bộ, đào tạo, phát triển chương trình và xây dựng cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.

Công tác đào tạo:

 • Đề xuất nội dung tổ chức quá trình đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường; quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo của Khoa và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo của Khoa trước Hiệu trưởng.
 • Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo, đề cương các môn học thuộc ngành học do Khoa quản lý và tổ chức rà soát, cập nhật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Tổ chức biên soạn và thẩm định giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo các môn học, học phần do Khoa quản lý.
 • Tổ chức giảng dạy các môn học thuộc Khoa phụ trách và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình theo kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.
 • Quản lý cơ sở vật chất, thiết bị trực thuộc Khoa. Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung thiết bị phục vụ thực hành, thực tập và nghiên cứu khoa học.
 • Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
 • Liên kết đào tạo với các tổ chức, cá nhân, các công ty, nhà máy, xí nghiệp để thực hiện nhiệm vụ đào tạo hàng năm được Nhà trường giao.

 Nghiên cứu khoa học:

 • Tổ chức cho tất cả giảng viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học theo quy chế hoạt động của nhà trường.
 • Tổ chức tư vấn và chuyển giao công nghệ các lĩnh vực liên quan đến công nghệ kỹ thuật ô tô và kỹ thuật cơ khí.
 • Tổ chức hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; bồi dưỡng sinh viên tham gia các cuộc thi liên quan đến ngành nghề đào tạo trong phạm vi Quốc gia.
STT Họ và tên Trình độ chuyên môn Chuyên môn đào tạo Chức vụ
1 Vũ Đức Thuận Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí  Trưởng khoa
2 Dương Quốc Cường Tiến sĩ Kỹ thuật cơ khí động lực
3 Âu Duy Tuấn Tiến sĩ Kỹ thuật điện tử
4 Gia Thị Định Tiến sĩ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
5 Nguyễn Đăng Hòe PGS.TS Kỹ thuật máy công cụ
6 Phan Anh Vũ Tiến sĩ Cơ khí động lực
7 Đào Thị Liên Tiến sĩ Toán học
8 Nguyễn Mạnh Tiến Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí
9 Quách Trường Giang Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí
10 Dương Đức Trọng Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí
11 Ngô Đức Lượng Thạc sĩ Kỹ thuật cơ khí
12 Phan Tuấn Anh Thạc sĩ Máy và Tự động Thủy khí

Thông tin chung về khoa Công nghệ kỹ thuật ô tô

0981266225
0981266225