Khoa Điều dưỡng

 1. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Việt): Điều dưỡng
 2. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Anh): Nursing
 3. Mã ngành đào tạo: 7720301
 4. Trình độ đào tạo: Đại học
 5. Thời gian đào tạo: 4 năm
 6. Số tín chỉ yêu cầu: 120
 7. Hình thức đào tạo: Chính quy
 8. Tên văn bằng cấp (Tiếng Việt): Cử nhân Điều dưỡng
 9. Tên văn bằng cấp (Tiếng Anh): Bachelor of Nursing
 10. Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt
 11. Trường/Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Trưng Vương
 12. Tên khoa thực hiện chương trình đào tạo: Khoa Điều dưỡng

 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Sinh viên tốt nghiệp chương trình Điều dưỡng:

MT1. Am hiểu các kiến thức và đạt được các kỹ năng cốt lõi trong các lĩnh vực khoa học về sức khỏe, xã hội, pháp luật, các qui định của ngành y tế và đạo đức nghề nghiệp làm nên tảng cho thực hành chăm sóc phù hợp với nhu cầu của người bệnh, gia đình và cộng đồng.

MT2. Sử dụng thành thạo qui trình điều dưỡng trong thu thập và phân tích thông tin về sức khỏe và bệnh tật, xác định các vấn đề ưu tiên và lâu dài, ra quyết định chăm sóc phù hợp, lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch chăm sóc hiệu quả.

MT3. Cung cấp các dịch vụ chăm sóc điều dưỡng có chất lượng, áp dụng được y học cổ truyền trong chăm sóc, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe an toàn và hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế và văn hóa của người bệnh.

MT4. Sử dụng các bằng chứng khoa học, ứng dụng tin học và ngoại ngữ các kỹ năng giao tiếp, phối hợp, lãnh đạo và quản lý chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và an toàn người bệnh.

MT5. Tổ chức và thực hiện sơ cứu, cấp cứu những tình huống khẩn cấp, nguy kịch đơn lẻ và hàng loạt.

MT6. Sử dụng hiệu quả các kênh thông tin truyền thông nhằm thiết lập, giao tiếp, cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe, tư vấn và giáo dục sức khỏe phù hợp và hiệu quả cho người bệnh, gia đình người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng.

MT7. Quản lý, ghi chép hồ sơ bệnh án theo đúng quy định; sử dụng và quản lý thuốc, trang thiết bị y tế an toàn và hiệu quả.

MT8. Thực hiện và tham gia thực hiện các nghiên cứu khoa học, sáng kiến kỹ thuật trong thực hành chăm sóc điều dưỡng nói riêng và khoa học sức khỏe nói chung nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, sự an toàn người bệnh và phát triển nghề nghiệp.

MT9. Hành nghề theo pháp luật, các quy định của ngành y tế và đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng.

 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chuẩn đầu ra Kiến thức
1.1 Vận dụng được kiến thức về đặc điểm cấu tạo, chức năng của cơ thể con người trong trạng thái bình thường và bệnh lý để đánh giá tình trạng sức khỏe của mỗi cá nhân.
1.2 Phân tích được sự tác động qua lại giữa môi trường sống và sức khỏe con người. giải thích được các biện pháp duy trì, cải thiện điều kiện sống nhằm bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cộng đồng.
1.3 Giải thích được những nguyên lý, học thuyết cơ bản trong lĩnh vực chăm sóc, phòng bệnh, nâng cao sức khỏe và nghiên cứu khoa học
1.4 Hiểu được các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương đường lối của Đảng, quy định của luật pháp, chính sách của nhà nước đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Chuẩn đầu ra Kỹ năng
2.1 Thực hiện thành thạo các kỹ thuật chăm sóc điều dưỡng, đảm bảo việc dùng thuốc cho người bệnh an toàn hiệu quả.
2.2 Thực hiện thành thạo việc lập kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động chăm sóc, tư vấn giáo dục sức khỏe cho người bệnh và gia đình dựa trên quy trình điều dưỡng.
2.3 Quản lý và sử dụng thành tạo các trang thiết bị trong chăm sóc sức khỏe người bệnh.
2.4 Tổ chức và thực hiện được việc theo dõi đánh giá, ghi chép những diễn biến hàng ngày của người bệnh, phát hiện sớm và đề xuất các giải pháp can thiệp điều dưỡng, đảm bảo chăm sóc an toàn, liên tục và toàn diện.
2.5 Tổ chức và thực hiện xử trí được các trường hợp sơ cứu, cấp cứu những tình huống khẩn cấp, nguy kịch trong chăm sóc.
2.6 Thực hành chăm sóc phù hợp với văn hóa, điều kiện kinh tế của người bệnh, áp dụng được y học cổ truyền trong công tác chăm sóc, phòng bệnh và nâng cao sức khỏe.
2.7 Hình thành được các mối quan hệ, giao tiếp có hiệu quả với người bệnh, gia đình, cộng đồng để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc và tổ chức hoạt động tư vấn giáo dục sức khỏe.
2.8 Có khả năng quản lý công việc, điều phối các hoạt động chăm sóc trong nhóm, sử dụng nguồn lực hợp lý, hiệu quả, đảm bảo chất lượng chăm sóc.
2.9 Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lĩnh vực chăm sóc. Sử dụng các bằng chứng từ nghiên cứu khoa học để nâng cao chất lượng chăm sóc.
2.10 Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 tương đương trình độ A2 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc cho Việt Nam
2.11 Đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản.
Chuẩn đầu ra Thái độ
3.1 Hành nghề phù hợp với năng lực chuyên môn theo đúng quy định của pháp luật và chuẩn đạo đức nghề nghiệp
3.2 Tôn trọng các quyền của người bệnh, lấy người bệnh và gia đình người bệnh làm trung tâm trong các hoạt động nghề nghiệp.
3.3 Yêu nghề, hết lòng phục vụ người bệnh, tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Khiêm tốn, tôn trọng và hợp tác chân thành với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.
3.4 Liên tục cập nhật thông tin, bổ sung kiến thức, kỹ năng, thái độ nhằm nâng cao trình độ mọi mặt cho bản thân, tích cực xây dựng và phát triển ngành.

 

VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

– Ứng tuyển điều dưỡng các bệnh viện, cơ sở y tế từ Trung Ương đến địa phương.

–  Làm điều dưỡng tại bệnh viện, phòng khám tư nhân với mức thu nhập hấp dẫn.

– Các công việc liên quan đến chăm sóc sức khỏe như thẩm mỹ viện, tự mở dịch vụ chăm sóc sức khỏe, …

– Làm việc tại trung tâm phòng chống bệnh tật. Đặc biệt, trong giai đoạn “bình thường mới” – phục hồi sau đại dịch Covid, nguồn lực điều dưỡng vô cùng cấp thiết để hỗ trợ bác sĩ trong công tác phòng và chữa bệnh cho bệnh nhân.

–  Điều dưỡng có thể làm việc tại viện dưỡng lão hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe dành cho đối tượng đặc biệt.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO

TT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ Số tiết phân bổ Học kỳ Ghi chú
LT TH LS/CĐ
I   Khối kiến thức giáo dục đại cương            
1 MCCB1002 Triết học Mác – Lênin 3 45
2 MCCB1004 Kinh tế chính trị Mác – Lênin 2 30
3 MCCB1005 Chủ nghĩa xã hội khoa học 2 30
4 MCCB1003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 30
5 MCCB1001 Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 30
6 MCCB1011 Tiếng Anh 1 2 30
7 MCCB1012 Tiếng Anh 2 2 30
8 MCCB1014 Tin học đại cương 2 15 30
9 CNEL0054 Pháp luật đại cương 2 30
10 MCCB1007 Kỹ năng mềm 2 15 30
11 Giáo dục thể chất
12 Giáo dục quốc phòng an ninh
Tổng 21 285 60  
II Khối kiến thức cơ sở ngành
13 CSNU1001 Nhập môn ngành 1 15
14 CSNU1002 Xác suất thống kê Y học 2 30
15 CSNU1003 Giải phẫu 3 30 30
16 CSNU1004 Sinh học và di truyền 2 30
17 CSNU1005 Y học cổ truyền 2 15 30
18 CSNU1006 Vi sinh vật – Ký sinh trùng 2 15 30
19 CSNU1007 Sinh lý học 3 30 30
20 CSNU1008 Vật lý – Lý sinh 2 15 30
21 CSNU1009 Hoá sinh 2 30
22 CSNU1010 Sinh lý bệnh – Miễn dịch 2 30
23 CSNU1011 Tâm lý học – Đạo đức y học 2 30
24 CSNU1012 Dược lý 2 15 30
25 CSNU1013 Dinh dưỡng – Tiết chế 2 15 30
26 CSNU1014 Nghiên cứu khoa học 2 30
Tổng 29 330 300  
III Khối kiến thức chuyên ngành
Phần bắt buộc
27 CNNU1001 Điều dưỡng cơ sở 1 4 30 60
28 CNNU1002 Điều dưỡng cơ sở 2 4 30 60
29 CNNU1003 Thực hành điều dưỡng cơ sở 2 90
30 CNNU1004 Quản lý điều dưỡng 2 30
31 CNNU1005 Kỹ năng giao tiếp trong thực hành điều dưỡng 2 30
32 CNNU1006 Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng 2 15 30
33 CNNU1007 Chăm sóc sức khoẻ người bệnh nội khoa I 4 30 90
34 CNNU1008 Chăm sóc sức khoẻ người bệnh nội khoa II 3 15 90
35 CNNU1009 Chăm sóc sức khoẻ người  bệnh ngoại khoa I 4 30 90
36 CNNU1010 Chăm sóc sức khoẻ người bệnh ngoại khoa II 3 15 90
37 CNNU1011 Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích cực 2 15 45
38 CNNU1012 Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi 2 15 45
39 CNNU1013 Chăm sóc sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia đình 4 30 90
40 CNNU1014 Chăm sóc sức khoẻ trẻ em 4 30 90
41 CNNU1015 Chăm sóc sức khoẻ người bệnh truyền nhiễm 3 15 90
42 CNNU1016 Chăm sóc sức khoẻ tâm thần 2 15 45
43 CNNU1017 Chăm sóc cho người cần phục hồi chức năng 2 15 45
44 CNNU1018 Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng 3 15 90
Tổng 52 375 150 990
Phần tự chọn
44 CNNU1019 Sử dụng phần mềm trong thống kê Y học 2 15 30
45 CNNU1020 Dịch tễ học 2 30
46 CNNU1021 Nâng cao sức khoẻ và hành vi con người 2 15 30
47 CNNU1022 Giáo dục sức khoẻ trong thực hành điều dưỡng 2 30 0
48 CNNU1023 Điều dưỡng thảm hoạ 2 15 30
49 CNNU1024 Sức khoẻ môi trường 2 15 30
50 CNNU1025 Chăm sóc người bệnh HIV/AIDS 2 15 30
51 CNNU1026 Chăm sóc giảm nhẹ 2 30
52 CNNU1027 Tổ chức y tế – Các chương trình y tế quốc gia 2 30
53 CNNU1028 Tiếng Anh chuyên ngành 3 45
54 CNNU1029 CSSK nhi nâng cao 3 135
Tổng 8/24 90 60
IV Thực tập tốt nghiệp và Tốt nghiệp
55 BCNU1001 Thực tập tốt nghiệp 4 180
56 LVNU1001 Khoá luận tốt nghiệp 6
Hoặc học phần tốt nghiệp
57 LVNU1002 Nội khoa nâng cao 3 135
58 LVNU1003 Xử trí lồng ghép trẻ bệnh 3 135
Tổng 10     450
Tổng số tín chỉ toàn khoá 120 1095 480 1305
V   Đào tạo chuyên ngành  
59 CNNU2001 Gây mê hồi sức 10 30 360
60 CNNU2002 Sản phụ khoa 10 30 360
61 CNNU2003 Phục hồi chức năng 10 30 360

 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Stt Họ và tên Trình độ chuyên môn Chuyên môn đào tạo Chức vụ
1 Đào Quang Vinh Tiến sĩ Y học Trưởng Khoa
2 Phạm Xuân Ninh Tiến sĩ Sinh học Phó trưởng Khoa
3 Nguyễn Lương Long Tiến sĩ Kinh tế Phó trưởng Khoa
4 Trịnh Thị Khanh Tiến sĩ Y học Giảng viên
5 Trần Quang Trung Tiến sĩ Y tế công cộng Giảng viên
6 Nguyễn Lương Ngọc Anh Chuyên khoa cấp II Nhãn khoa Giảng viên
7 Phạm Khang Chuyên khoa cấp II Hồi sức cấp cứu Giảng viên
8 Vũ Đức Cần Chuyên khoa cấp II Y học cổ truyền Giảng viên
9 Nguyễn Thị Phương Dung Chuyên khoa cấp II Nội khoa Giảng viên
10 Vũ Phạm Phương Mai Chuyên khoa cấp II Tâm thần Giảng viên
11 Vũ Thị Ngọc Hà Chuyên khoa cấp I Điều dưỡng Giảng viên
12 Lương Văn Phong Chuyên khoa cấp I Nhi Giảng viên
13 Lương Văn Hưng Chuyên khoa cấp I Nội Giảng viên
14 Nguyễn Hữu Thiện Chuyên khoa cấp I Tâm thần học Giảng viên
15 Trần Thị Thanh Tâm Thạc sĩ Điều dưỡng Giảng viên
16 Trần Thị Lan Hương Thạc sĩ Điều dưỡng Giảng viên
17 Nguyễn Văn Thủ Thạc sĩ Điều dưỡng Giảng viên
18 Lê Thị Thanh Tâm Thạc sĩ Điều dưỡng Giảng viên
19 Đỗ Hải Đông Thạc sĩ Điều dưỡng Giảng viên
20 Nguyễn Quang Trung Thạc sĩ Dược học Giảng viên
21 Đào Thị Hằng Thạc sĩ Dược học Giảng viên
22 Ngô Quang Binh Thạc sĩ Hóa học Giảng viên
23 Lê Chí Trung Thạc sĩ Sản Giảng viên
24 Đào Xuân Thu Thạc sĩ Biến đổi di truyền thực vật Giảng viên
25 Nguyễn Quốc Toản Thạc sĩ Vật lý Giảng viên
26 Trịnh Minh Trường Thạc sĩ Vật lý Giảng viên
27 Ninh Thị Minh Thoa Thạc sĩ Điều dưỡng Giảng viên
28 Triệu Văn Tuyến Thạc sĩ Điều dưỡng Giảng viên

 

0981266225
0981266225