Khoa Truyền thông

THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOA TRUYỀN THÔNG

Chức năng

Khoa Truyền thông có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu về các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực truyền thông; tổ chức đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành Truyền thông đa phương tiện theo mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo và đảm bảo chuẩn đầu ra do Hiệu trưởng phê duyệt.

Nhiệm vụ:

– Quản lý, tổ chức giảng dạy các học phần do khoa quản lý cho các trình độ đào tạo và hình thức đào tạo của Trường;

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của Trường;

– Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức, cá nhân liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của doanh nghiệp trong quá trình đào tạo của khoa;

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên và người học thuộc khoa;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo;

– Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; quản lý cán bộ, giảng viên và người học thuộc khoa, tổ chức đánh giá theo quy định của Trường; tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Trường;

– Quản lý tài sản, kinh phí được giao theo quy định của Trường; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo;

– Tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết, quy chế, quy định của cấp trên; phối hợp và tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác hoạt động thực hiện tốt điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình; tổ chức các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và các nội dung thi đua khác trong khoa;

– Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao.

Giảng viên khối ngành Truyền thông cũng là yếu tố khẳng định thêm sự tiên phong, minh chứng mạnh mẽ cho một trong những khối ngành phát triển bậc nhất của trường Đại học Trưng Vương. Đội ngũ giảng viên mà khoa Truyền thông đang sở hữu đều là những giảng viên, những cán bộ quản lý doanh nghiệp có kinh nghiệm hiện đang làm việc thực tiễn tại Tập đoàn Hồ Gươm, các công ty tập đoàn lớn, các trường đại học,… với sự đam mê, truyền cảm hứng học tập tới sinh viên với mong muốn sinh viên lựa chọn được ngành học mình yêu thích, hứng thú trong học tập và thành công khi rời nhà trường tham gia vào thị trường lao động.

PGS.TS. Trần Thế Phiệt

Trưởng Khoa - Nguyên giảng viên, cán bộ cao cấp Học viện Báo chí và Tuyên truyền

0981266225
0981266225