Các biểu mẫu kiểm định chất lượng

STT Tên biểu mẫu Chi tiết
1 Mẫu Bìa báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục Tải về!
2 Mẫu Quyết định thành lập Hội đồng tự đánh giá Tải về!
3 Mẫu Kế hoạch tự đánh giá cơ sở giáo dục Tải về!
4 Mẫu Hồ sơ về cơ sở giáo dục Tải về!
5 Mẫu Phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng Tải về!
6 Mẫu Phiếu đánh giá tiêu chí Tải về!
7 Mã hóa thông tin, minh chứng Tải về!
8 Mẫu Tự đánh giá về chất lượng cơ sở giáo dục Tải về!
9 Cơ sở dữ liệu kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Tải về!

 

0981 912 323
0981912323