Nâng cao chất lượng công tác khảo thí kiểm định chất lượng tại trường Đại học Trưng Vương

1. Công tác khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Công tác khảo thí đóng một vai trò hết sức quan trọng trong giáo dục, đây là thước đo để đánh giá chất lượng người học. Khảo thí ( Testing) được hiểu là kiểm tra, đánh giá chất lượng và kết quả giáo dục của người học. Thông qua kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục được phản ánh qua kiến thức, kỹ năng, trình độ năng lực và cả về thái độ, ý thức của người học.

Công tác khảo thí luôn được gắn liền với công tác đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục đại học. Đảm bảo chất lượng sẽ giám sát và đánh giá toàn bộ hệ thống giáo dục của Nhà trường một cách bài bản, có hệ thống. Qua đó tư vấn cho Hiệu trưởng các biện pháp nhằm đảm bảo các hoạt động của Nhà trường tuân thủ theo quy định của pháp luật và giải trình với xã hội. Đối với từng cơ sở giáo dục đại học, ngoài việc đảm bảo các yêu cầu về mục tiêu theo đúng Luật giáo dục đại học còn phải đáp ứng mục tiêu phát triển của Nhà trường.

Trong giáo dục, các hoạt động đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau tạo thành một vòng tròn khép kín (PCDA), đầu ra của hoạt động trước là đầu vào của hoạt động sau. Vì thế, hoạt động giáo dục trước có chất lượng là điều kiện cần cho hoạt động giáo dục sau có chất lượng và đầu ra có chất lượng; chỉ một khâu không đảm bảo chất lượng sẽ ảnh hưởng đến cả quá trình đào tạo. Như vậy, tất cả các hoạt động trong nhà trường đảm bảo chất lượng thì người học ra trường mới có chất lượng.

Đảm bảo chất lượng giáo dục nhằm bảo đảm và nâng cao chất lượng giáo dục trong các trường đại học. Trên cơ sở đó xác nhận mức độ cơ sở giáo dục đại học hoặc chương trình đào tạo đáp ứng mục tiêu giáo dục đại học phù hợp với từng giai đoạn của Nhà trường. Đây là căn cứ để cơ sở giáo dục đại học giải trình với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo giúp cho người học lựa chọn cơ sở giáo dục đại học, chương trình đào tạo và nhà tuyển dụng lao động tuyển chọn nhân lực. Đảm bảo chất lượng đào tạo bao gồm đảm bảo chất lượng bên trong (internal quality assurance) và đảm bảo chất lượng bên ngoài (external quality assurance) nhà trường. Đảm bảo chất lượng bên trong do nhà trường đảm nhận tự đánh giá là nhân tố quan trọng nhất, nhà trường chủ động tạo nên chất lượng. Đảm bảo chất lượng bên ngoài do cơ quan kiểm định chất lượng độc lập để công khai với người học về chất lượng giáo dục trong Nhà trường

Như vậy, đảm bảo chất lượng giáo dục trong trường đại học là một hệ thống các văn bản quy định, chính sách, biện pháp, các hoạt động có kế hoạch được tiến hành trong và ngoài nhà trường được minh chứng để tạo ra sự tin tưởng, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng giáo dục theo mục tiêu, sứ mạng, tầm nhìn và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của cơ sở giáo dục.

2. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng của trường Đại học Trưng Vương.

Căn cứ Luật Giáo dục đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Trưng Vương và các quy định hiện hành, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng của Nhà trường được thành lập với chức năng, nhiệm vụ cụ thể như sau:

2.1 Chức năng
Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các công tác tổ chức triển khai, quản lý công tác thi và đánh giá kết quả học tập của người học; tổ chức công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo; tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo theo quy định.

2.2. Nhiệm vụ
– Xây dựng kế hoạch khảo thí và kiểm định chất lượng đối với tất cả các hoạt động đào tạo trong trường.
– Cụ thể hoá các văn bản, quy chế về công tác khảo thí, kiểm định chất lượng đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của nhà trường.
– Tổ chức hoạt động khảo khí, giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy chế dạy và học, các quy chế về tổ chức đào tạo; giám sát, kiểm tra học đường, môi trường sư phạm, an ninh học đường và cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện dạy học.
– Tổ chức quản lý việc chọn đề, in ấn, nhân bản đề thi (đối với đề thi học phần), giám sát quy trình ra đề (nếu không sử dụng đề chung của Bộ) in sao đề thi (đối với thi tuyển sinh); kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi tuyển sinh; từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thi, làm phách, chấm thi, lên điểm, đến việc xét tuyển đối với thi tuyển sinh.
– Giám sát, kiểm tra các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ giáo viên công nhân viên; việc thực hiện các chế độ liên quan đến HSSV: mức thu học phí, lệ phí; miễn giảm học phí, học bổng chính sách và học bổng khuyến khích học tập; nội trú, ngoại trú, đánh giá và xếp loại HSSV.
– Xây dựng quy trình, lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng định kỳ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
– Tham gia cùng các đơn vị trong trường đánh giá mức độ và hiệu quả chất lượng đào tạo từ cấp trường đến các đơn vị chức năng có liên quan.
– Thực hiện công tác tổng hợp về các lĩnh vực được phân công; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường; quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

Ngoài chức năng và nhiệm vụ của Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, Phòng còn có chức năng về công tác thanh tra giáo dục nhằm tổ chức, tham mưu giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong Nhà trường. Nhiệm vụ của công tác thanh tra bao gồm việc xây dựng và thực hiện các kế hoạch thanh tra thường xuyên theo định kỳ và kế hoạch thanh tra đột xuất về việc thực hiện các văn bản pháp quy trong giáo dục và đào tạo; thanh tra, kiểm tra các hoạt động đào tạo, quản lý đào tạo, nghiên cứu khoa học; Giải quyết hoặc kiến nghị với cấp trên và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định của Pháp lệnh khiếu nại và tố cáo … trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của trường.

3. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác khảo thí và Đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Trưng Vương

3.1 Xây dựng và tuyên truyền sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của nhà trường
– Xây dựng sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi phù hợp với điều kiện và xu thế phát triển của Nhà trường tạo nên giá trị và tạo nên sự khác biệt;
– Chỉ đạo tuyên truyền sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của nhà trường tới toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường;
– Chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của nhà trường tới các bên liên quan, tạo động lực, sự đồng thuận trong quá trình thực hiện giáo dục theo hướng đảm bảo chất lượng theo xu thế phát triển giáo dục, xu thế nhu cầu của xã hội và bối cảnh hội nhập quốc tế.

3.2 Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ
– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về công tác đảm bảo chất lượng cho cán bộ quản lý, cán bộ, giảng viên trong Nhà trường. Làm cho mọi người hiểu đúng và đầy đủ về công tác đảm bảo chất lượng. Đây là trách nhiệm chung của Nhà trường, có sự đóng góp của mọi người. Đảm bảo chất lượng là làm đúng ở mọi khâu trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục.
– Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong Nhà trường. Nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tư tưởng đạo đức, lối sống…; khả năng sử dụng công nghệ mới trong giáo dục và quản lý giáo dục.

3.3. Quản lý quá trình đào tạo
– Xây dựng quy chế, quy định, triển khai chương trình kế hoạch đào tạo của nhà trường trên cơ sở quy chế, quy định;
– Tổ chức quản lý việc xây dựng kế hoạch học tập của sinh viên, học viên theo kế hoạch học tập toàn khóa;
– Cập nhật chương trình đào tạo, kiểm tra đánh giá theo mục tiêu chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo.

3.4. Đẩy mạnh Nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng
– Xây dựng quy định về NCKH, gắn nhiệm vụ NCKH với nhiệm vụ của giảng viên; quy định định mức và các chế độ có liên quan đến NCKH.
– Thành lập các Tổ chức đoàn thể trong Nhà trường; xây dựng kế hoạch hành động của các tổ chức đoàn thể theo từng tháng, từng năm cho công tác phục vụ cộng đồng.

3.5. Tổ chức tự đánh giá, điều tra thông tin phản hồi nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục
– Tổ chức tự đánh giá, mô tả, làm rõ thực trạng nhà trường hằng năm; phân tích, so sánh, đối chiếu để đưa ra những nhận định, chỉ ra điểm mạnh, điểm tồn tại và những biện pháp khắc phục;
– Thu thập, xử lý thông tin của sinh viên, học viên đã tốt nghiệp để xem xét những vấn đề cần điều chỉnh trong quá trình đào tạo;
– Thu thập, xử lý thông tin từ các đơn vị, doanh nghiệp, người sử dụng lao động để khảo sát mức độ đáp ứng nhu cầu của xã hội đối với chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo.
– Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cải tiến, các biện pháp quản lý nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục trong nhà trường.

0981 912 323
0981912323