Họp và nghiệm thu đề tài khoa học cấp trường năm 2021

Biên bản họp họi đồng khoa học và đào tạo về việc phê duyệt tên đề tài, giáo trình, đề cương đề tài khoa học cấp trường và đề cương giáo trình phục vụ Trường Đại học Trưng Vương

Phiếu nghiệm thu tên và đề cương giáo trình, đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

0981 912 323
0981912323