Trường Đại học Trưng Vương mở thêm ngành Thương mại điện tử trình đồ đại học

Theo Quyết định số 2704/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 21 tháng 9 năm 2022 đã cho phép Trường Đại học Trưng Vương đào tạo ngành Thương mại điện tử trình độ đại học.
Chi tiết xem tại Quyết định:

0981 912 323
0981912323