Nhằm thực hiện Sứ mạng và đạt được Tầm nhìn của Trường Đại học Trưng Vương, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, nhà trường cam kết về chất lượng theo các nội dung sau đây:

1. Trách nhiệm giải trình và sự minh bạch (Cam kết về chất lượng 1)

– Cam kết có sự tham gia rộng rãi của cán bộ Nhà trường, sinh viên và các bên liên quan khác trong hoạt động đảm bảo chất lượng;

– Rà soát thường xuyên, cải tiến hiệu quả tất cả các hoạt động của Nhà trường;

– Định kỳ khảo sát, phân tích và dự báo về sự hài lòng của người học và các bên liên quan đối với các hoạt động của Nhà trường bằng các phương pháp thống kê hiện đại. Sử dụng hiệu quả ý kiến phản hồi trong quá trình cải tiến chất lượng;

– Tự đánh giá, đánh giá ngoài, xếp hạng cở sở giáo dục và chương trình đào tạo theo các bộ tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

2. Đảm bảo tính hiệu quả (Cam kết về chất lượng 2)

– Xây dựng các quy định, quy trình quản lý điều hành, lập kế hoạch và tập trung nguồn lực để đạt được các mục tiêu chiến lược trung hạn và dài hạn;

– Các mục tiêu kế hoạch hàng năm, chiến lược trong từng giai đoạn phù hợp với Sứ mạng và Tầm nhìn của Trường;

– Có các hội đồng học thuật như: Hội đồng khoa học và đào tạo, Hội đồng đảm bảo chất lượng để thực hiện, giám sát và phát triển các chính sách, chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng đồng;

– Đánh giá hiệu quả hoạt động của tất cả các đơn vị trong Trường thường xuyên;

– Phân bổ kinh phí phù hợp để cải tiến các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường;

– Chương trình đào tạo, phương pháp tổ chức dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá được cập nhật hàng năm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan;

– Có hệ thống quản lý và thúc đẩy hiệu suất làm việc cho tất cả thành viên của Trường;

– Xây dựng, bổ sung, nâng cao chất lượng đội ngũ của mạng lưới đảm bảo chất lượng trong Nhà trường.

3. Đảm bảo chất lượng bên ngoài và đối sánh (Cam kết về chất lượng 3)

– Cam kết đánh giá, đối sánh các kết quả và quá trình hoạt động của Nhà trường theo các tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế uy tín;

– Thường xuyên cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch và thực hiện đánh giá ngoài đối với chương trình đào tạo, cơ sở giáo dục theo các bộ tiêu chuẩn có uy tín trong và ngoài nước.

– Chú trọng đối sánh các kết quả hoạt động của Nhà trường với các cơ sở giáo dục đại học/các chương trình đào tạo trong và ngoài nước.

4. Cải tiến liên tục (Cam kết về chất lượng 4)

– Thực hiện xây dựng quy trình và thực hiện cải tiến có giám sát nghiêm ngặt theo chỉ đạo của cơ quan quản lý, theo khuyến nghị của các hội đồng học thuật của Nhà trường và các chuyên gia bên ngoài;

– Thực hiện điều chỉnh, cập nhật kế hoạch cải tiến theo khuyến nghị của các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục trong và ngoài nước sau khi thực hiện đánh giá ngoài, xếp hạng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo;

– Thực hiện cải tiến liên tục trên cơ sở thông tin đánh giá hoạt động hoặc/và phản hối các bên liên quan.