Danh sách công khai về đội ngũ giảng viên và cán bộ của trường Đại học Trưng Vương được trích từ Đề án tuyển sinh 2022: