Ban giám hiệu

STT ẢNH ĐẠI DIỆN HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 TS. Nguyễn Huy Oanh Hiệu trưởng
2 TS. Nguyễn Việt Anh Phó Hiệu trưởng
3 TS. Hoàng Ngọc Tú Phó Hiệu trưởng
4 TS. Tăng Văn Tiển Phó Hiệu trưởng
0981 912 323
0981912323