BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

thầy Oanh

TS. Nguyễn Huy Oanh

Hiệu trưởng

thầy tiển

TS. Tăng Văn Tiển

Phó Hiệu trưởng

thầy Tú

TS. Hoàng Ngọc Tú

Phó Hiệu trưởng

0981266225