I. Thông tin chung ngành điều dưỡng

1. Tên chương trình đào tạo: Điều dưỡng

2. Mã ngành đào tạo: 7720301

3. Trình độ đào tạo: Đại học

4. Thời gian đào tạo: 4 năm

5. Hình thức đào tạo: Chính quy

Tên văn bằng cấp: Cử nhân Điều dưỡng

II. Giá trị vượt trội

Sinh viên tốt nghiệp chương trình ngành Điều dưỡng:

1. Lấy nền tảng vững chắc từ việc am hiểu kiến thức và kỹ năng cốt lõi: KHOA HỌC SỨC KHỎE – XÃ HỘI – PHÁP LUẬT – QUY ĐỊNH CỦA NGÀNH Y TẾ – ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP.

2. Thành thạo quy trình điều dưỡng, xác định vấn đề, ra quyết định, lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc hiệu quả.

3. Cung cấp dịch vụ chăm sóc điều dưỡng chất lượng, nâng cao sức khỏe an toàn và hiệu quả, phù hợp với điều kiện kinh tế và văn hóa của người bệnh.

4. Sử dụng các bằng chứng khoa học, ứng dụng tin học và ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp, phối hợp, lãnh đạo và quản lý chuyên nghiệp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc và an toàn người bệnh.

5. Tổ chức và thực hiện sơ cứu, cấp cứu những tình huống khẩn cấp, nguy kịch đơn lẻ và hàng loạt.

6. Sử dụng hiệu quả truyền thông để cung cấp thông tin về tình trạng sức khỏe, tư vấn và giáo dục sức khỏe cho người bệnh, gia đình người bệnh và cộng đồng.

7. Quản lý, ghi chép hồ sơ bệnh án theo đúng quy định; sử dụng và quản lý thuốc, trang thiết bị y tế an toàn và hiệu quả.

8. Thực hiện các nghiên cứu khoa học, sáng kiến kỹ thuật trong thực hành chăm sóc điều dưỡng nói riêng và khoa học sức khỏe nói chung nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, sự an toàn người bệnh và phát triển nghề nghiệp.

9. Hành nghề theo pháp luật, các quy định của ngành y tế và đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng.