Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các công tác tổ chức triển khai, quản lý công tác thi và đánh giá kết quả học tập của người học; tổ chức công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục đào tạo; tổ chức thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo theo quy định.

Xây dựng kế hoạch khảo thí và kiểm định chất lượng đối với tất cả các hoạt động đào tạo trong trường.

Cụ thể hoá các văn bản, quy chế về công tác khảo thí, kiểm định chất lượng đào tạo phù hợp với yêu cầu phát triển của nhà trường.

Tổ chức hoạt động khảo khí, giám sát, kiểm tra việc chấp hành quy chế dạy và học, các quy chế về tổ chức đào tạo; giám sát, kiểm tra học đường, môi trường sư phạm, an ninh học đường và cơ sở vật chất, điều kiện, phương tiện dạy học.

Tổ chức quản lý việc chọn đề, in ấn, nhân bản đề thi (đối với đề thi học phần), giám sát quy trình ra đề (nếu không sử dụng đề chung của Bộ) in sao đề thi (đối với thi tuyển sinh); kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi tuyển sinh; từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thi, làm phách, chấm thi, lên điểm, đến việc xét tuyển đối với thi tuyển sinh.

Giám sát, kiểm tra các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ giáo viên công nhân viên; việc thực hiện các chế độ liên quan đến HSSV: mức thu học phí, lệ phí; miễn giảm học phí, học bổng chính sách và học bổng khuyến khích học tập; nội trú, ngoại trú, đánh giá và xếp loại HSSV.

Xây dựng quy trình, lập kế hoạch trình Hiệu trưởng quyết định và tổ chức thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo. Phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường thực hiện công tác kiểm định chất lượng định kỳ theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Tham gia cùng các đơn vị trong trường đánh giá mức độ và hiệu quả chất lượng đào tạo từ cấp trường đến các đơn vị chức năng có liên quan.

Thực hiện công tác tổng hợp về các lĩnh vực được phân công; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường; quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sơ vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

Danh sách cán bộ

ThS. Nguyễn Thanh Sơn

Phụ trách phòng

Nguyễn Huy Hải

Nhân viên

Nguyễn Quang Tiến

Nhân viên

Name

Nhân viên