CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Trung tâm Tin học là đơn vị thuộc Trường Đại học Trưng Vương; có chức năng tham mưu Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về công nghệ thông tin; quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi trên máy tính; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (gọi tắt là chứng chỉ) theo quy chế, quy định hiện hành.

2. Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện các nhiệm vụ sau:
a) Xây dựng chiến lược phát triển của Trung tâm; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; định kỳ rà soát, đánh giá và báo cáo Hiệu trưởng điều chỉnh cho phù hợp;
b) Tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực tin học đáp ứng nhu cầu người học;
c) Phối hợp với Phòng Khảo thí: Xây dựng kế hoạch và tổ chức các kỳ thi sát hạch để cấp chứng chỉ;
d) Phối hợp với Phòng Hành chính-Tổ chức, Phòng Tài chính-Kế toán: Lập hồ sơ, mua, quản lý phôi chứng chỉ;
đ) Phối hợp với Phòng Đào tạo: In, quản lý, cấp phát và lập sổ gốc chứng chỉ;
e) Phối hợp với Phòng Tài chính-Kế toán trong việc thực hiện thu, chi liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức thi, cấp chứng chỉ theo quy định hiện hành của Trường Đại học Trưng Vương;
g) Quản lý cán bộ, nhân viên và tài sản của trung tâm;
h) Báo cáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông;
i) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.