PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng Đào tạo là một đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Trưng Vương; có chức năng tham mưu Hiệu trưởng về công tác quản lý đào tạo trình độ đại học: hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường, xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo, phát triển các loại hình đào tạo, tổ chức và quản lý các loại hình đào tạo, tổ chức các lớp, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn và liên kết đào tạo; xây dựng đề án tuyển sinh; công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Trường.

Nghiên cứu, đề xuất tham mưu Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, quản lý giảng dạy, học tập ở tất cả các ngành, hệ đào tạo trình độ đại học của nhà trường;

Lập khung kế hoạch dạy học cho tất cả các ngành, hệ đào tạo trình độ đại học. Trên cơ sở chương trình, kế hoạch đã duyệt; tổ chức thực hiện các nội dung sau:

  • Kế hoạch dạy và học đối với các lớp, các hệ đào tạo;
  • Kế hoạch làm khoá luận tốt nghiệp, kế hoạch thực hành, thực tập đối với các lớp, các hệ đào tạo.

Chủ trì phối hợp trong việc điều phối giảng đường, điều hành việc thi học phần của các lớp, các hệ đào tạo; thực hiện việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình đào tạo, việc thực hiện nội quy, quy chế dạy học, thi kiểm tra, đánh giá phân loại kết quả học tập ở các khoa, bộ môn theo chức năng; thường trực các Hội đồng xét điều kiện sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp, xét lên lớp, dừng tiến độ, buộc thôi học đối với SV;

Phối hợp với các đơn vị trong việc đánh giá về lao động của giảng viên; phối hợp với các đơn vị làm thủ tục xét duyệt thanh toán dạy vượt giờ cho giảng viên;

Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các khoa về công tác biên soạn chương trình chi tiết, giáo trình, tài liệu học tập (cả chính qui và không chính qui);

Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức và các đơn vị liên quan, đề xuất việc đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho phòng học, giảng đường. Lập kế hoạch phân phối, sử dụng phòng học, giảng đường;

Chỉ đạo, hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ trợ lý giáo vụ, trợ lý nghiệp vụ về công tác giáo vụ, nghiệp vụ;

Phối hợp với phòng NCKH, các khoa xây dựng kế hoạch về hoạt động học thuật cho giảng viên và sinh viên; tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đối với giảng viên và người học theo yêu cầu của Bộ, nhà trường;

Thực hiện công tác tổng hợp về đào tạo; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường; tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, văn bản, các công việc hành chính liên quan thuộc thẩm quyền.

Phối hợp với Phòng HC-TC và các đơn vị liên quan, tham mưu Hiệu trưởng xây dựng Đề án tuyển sinh năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tham mưu Hiệu trưởng ban hành quy định việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Trường; lập hồ sơ; quản lý hồ sơ cấp phát văn bằng, chứng chỉ do Trường ban hành; quản lý hồ sơ cấp phát chứng chỉ do đơn vị trực thuộc Trường ban hành (nếu có).”

Danh sách cán bộ

ThS. Nguyễn Thanh Sơn

Trưởng phòng

Nguyễn Khánh Linh

Nhân viên

Nguyễn thị Huệ

Nhân viên

Hoàng Thanh Dương

Nhân viên