Phòng Thanh tra - Pháp chế

Phòng Thanh tra – Pháp chế là một đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Trưng Vương; có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra nội bộ, công tác pháp chế của Trường, bao gồm: công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng và công tác pháp chế trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành pháp luật, việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị, cá nhân trong Nhà trường.

 

Tham mưu Hiệu trưởng ban hành quy định về công tác thanh tra, quy định về công tác kiểm tra của Trường theo qui định, hướng dẫn về công tác thanh tra nội bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với yêu cầu phát triển của nhà trường.

Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Tổ chức thực hiện việc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và quy định của Trường với các nội dung:

Thanh tra/kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về giáo dục, đào tạo của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng trường và của Hiệu trưởng đối với các đơn vị, cá nhân trong Trường;

Thanh tra/kiểm tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch đào tạo, chương trình đào tạo của Trường;

Thanh tra/kiểm tra các hoạt động quản lý, đào tạo: việc chấp hành quy chế dạy và học, các quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi hết môn, chấm thi, lên điểm thi, đánh giá kết quả học tập rèn luyện của người học, thi tuyển, xét tuyển và công nhận tốt nghiệp, cấp phát và quản lý văn bằng, chứng chỉ;

Thanh tra/kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học; việc thu, chi và quản lý, sử dụng tài chính từ các hoạt động dịch vụ có thu của nhà trường và các đơn vị trong trường; việc mua sắm, bảo quản, sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện đồ dùng phục vụ đào tạo;

Thanh tra các hoạt động nghiên cứu khoa học, quản lý nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, thực hiện đề án và dự án của cán bộ, giảng viên và học sinh, sinh viên trong nhà trường;

Thanh tra/kiểm tra học đường, môi trường sư phạm, an ninh học đường, công tác quản lý nội trú và ngoại trú đối với người học.

Tổ chức thanh tra/kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, qui định, qui chế của các đơn vị, cá nhân trong trường; tham gia hoạt động thanh tra/kiểm tra theo điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Hội đồng trường khi được Hiệu trưởng đồng ý.

Tham mưu Hiệu trưởng giải quyết hoặc kiến nghị với cấp trên giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của công dân theo quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo.

Tham mưu Hiệu trưởng thực hiện công tác phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Tham gia cùng các đơn vị chức năng có liên quan trong trường đánh giá mức độ và hiệu quả chất lượng đào tạo, quản lý đào tạo từ cấp trường đến các đơn vị trực thuộc; trên cơ sở đó đề xuất các biện pháp chỉ đạo thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý của trường.

Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường đối với công tác thanh tra. Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

Tham mưu xây dựng kế hoạch soạn thảo văn bản quản lý của Trường, đôn đốc các đơn vị thuộc Trường thực hiện kế hoạch soạn thảo văn bản.

Thẩm định văn bản về thể thức, căn cứ ban hành, nội dung văn bản đối với các văn bản quy phạm dùng chung (quy chế, quy định, quy trình) của Trường ban hành.

Kiểm tra việc ban hành và triển khai thực hiện các văn bản của Trường và các đơn vị thuộc Trường; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát hệ thống văn bản quản lý của Trường;

Tham mưu, phối hợp tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của Trường; các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành liên quan khác; các quy định của Hội đồng trường, Hiệu trưởng đối với cán bộ và nhân viên và người học của Trường;

Thực hiện công tác pháp chế khác theo quy định, hướng dẫn của cấp có thẩm quyền.

Danh sách cán bộ

ThS. Trịnh Minh Trường

Trưởng phòng

Nguyễn Cao Sơn

Nhân viên

Name

Nhân viên

Name

Nhân viên