Thông tin chungTài chính ngân hàng

Tên chương trình đào tạo (Tiếng Việt): Tài chính ngân hàng

Tên chương trình đào tạo (Tiếng Anh): Banking and Finance

Mã ngành đào tạo: 7340201

Trình độ đào tạo: Cử nhân

Thời gian đào tạo: 4 năm

Số tín chỉ yêu cầu: 126

Hình thức đào tạo: Chính quy

Tên văn bằng cấp (Tiếng Việt): Cử nhân ngành Tài chính ngân hàng

Tên văn bằng cấp (Tiếng Anh): Bachelor in Banking and Finance

Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt

Trường/Đơn vị cấp bằng: Đại học Trưng Vương

Tên khoa thực hiện chương trình đào tạo: Khoa Kinh tế