Hội đồng khoa học

STT ẢNH ĐẠI DIỆN HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ GHI CHÚ
1 TS. Nguyễn Huy Oanh Chủ tịch Hội đồng
2 PGS. TS. Nguyễn Cảnh Lương Phó Chủ tịch Hội đồng
3 TS. Nguyễn Ngọc Hùng Ủy viên thường trực
4 TS. Hoàng Ngọc Tú Ủy viên
5 TS. Tăng Văn Tiển Ủy viên
6 TS. Nguyễn Hồng Bắc Ủy viên
7 TS. Nguyễn Tuấn Anh Ủy viên
8 TS. Nguyễn Lương Long Ủy viên
9 ThS. Trịnh Minh Trường Ủy viên
10 ThS. Nguyễn Thanh Sơn Ủy viên
11 ThS. Phạm Văn Lương Ủy viên
0981266225
0981266225