HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

TS. Nguyễn Huy Oanh

Chủ tịch Hội đồng

TS. Nguyễn Việt Anh

Phó Chủ tịch Hội đồng

ThS. Trịnh Minh Trường

Phó Chủ tịch Hội đồng

ThS. Nguyễn Thanh Sơn

Ủy viên thư ký

TS. Tăng Văn Tiển

Ủy viên

PGS.TS. Ngô Quang Sơn

Ủy viên

PGS.TS. An Như Hải

Ủy viên

TS. Nguyễn Tuấn Anh

Ủy viên

TS. Nguyễn Thu Hương

Ủy viên

TS. Nguyễn Lương Long

Ủy viên

TS. Phan Hoàng Anh

Ủy viên

TS. Nguyễn Thị Hoàn

Ủy viên

 

TS. Nguyễn Xuân Dũng

Ủy viên

 

TS. Phạm Văn Thấu

Ủy viên

TS. Phạm Hồng Phương

Ủy viên

TS. Đỗ Minh Tuấn

Ủy viên

ThS. Hoàng Thị Minh Phúc

Ủy viên

ThS. Nguyễn Vũ Nhật Anh

Ủy viên

ThS. Phạm Văn Lương

Ủy viên

ThS. Nguyễn Thanh Bắc

Ủy viên

ThS. Nguyễn Thúy Hà

Ủy viên