PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông là một đơn vị thuộc Trường Đại học Trưng Vương; có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh các bậc đào tạo, các hệ đào tạo, các ngành đào tạo và công tác truyền thông của Trường.

Lập kế hoạch thực hiện chỉ tiêu tuyển sinh. Tổ chức và thực hiện tuyển sinh ở các bậc đào tạo, các hệ đào tạo, các ngành đào tạo gồm:

  • Thu nhận hồ sơ tuyển sinh; lập danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển, thi tuyển;
  • Phối hợp với Phòng KT&ĐBCL và đơn vị liên quan trong việc tổ chức thi tuyển sinh: chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi, xét tuyển; gửi giấy báo trúng tuyển và nhập học cho thí sinh;
  • Quản lý hồ sơ tuyển sinh và các hồ sơ khác liên quan đến tuyển sinh của các bậc đào tạo, các hệ đào tạo, các ngành đào tạo.

Phối hợp với phòng HC-TC và các đơn vị liên quan để lập hợp đồng liên kết đào tạo, kế hoạch phân bổ kinh phí, thanh lý hợp đồng sau khi kết thúc.

Phối hợp với Phòng HC-TC và các đơn vị liên quan, tham mưu Hiệu trưởng xây dựng Đề án tuyển sinh năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông của Trường. Thiết lập và duy trì quan hệ công tác với cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý nhà nước về thông tin truyền thông;

Tổ chức quản trị và hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác xây dựng thương hiệu, hình ảnh của Trường; quản trị nội dung trang thông tin điện tử của Trường; tư vấn và kiểm soát nội dung trang thông tin của các đơn vị thuộc Trường.

Danh sách cán bộ

P.Trưởng phòng

Nguyễn Quán Tiến

Nguyễn Thị Phương Linh

Nhân viên

Đỗ Thùy Anh

Nhân viên

Nguyễn Công Quân

Nhân viên

Nguyễn Thị Huyền

Nhân viên