HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯNG VƯƠNG

Bà Ninh Thị Ty

Chủ tịch Hội Đồng Trường

Ông Nguyễn Duy Ninh

PCT Hội Đồng Trường- Trưởng Ban Kiểm soát

PGS-TS Phan Trong Phức

PCT thường trực Hội Đồng Trường

TS. Nguyễn Huy Oanh

Thành viên Hội Đồng Trường – Hiệu trưởng