Thông tin chung ngành Logistic & QL chuỗi cung ứng

1. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Việt): Logistic & QL chuỗi cung ứng

2. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Anh):

3. Mã ngành đào tạo: 7510605

4. Trình độ đào tạo: Đại học

5. Thời gian đào tạo: 4 năm

6. Số tín chỉ yêu cầu: 120

7. Hình thức đào tạo: Chính quy

8. Tên văn bằng cấp (Tiếng Việt): Cử nhân Logistic & QL chuỗi cung ứng

9. Tên văn bằng cấp (Tiếng Anh):

10. Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt

11. Trường/Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Trưng Vương

12. Tên khoa thực hiện chương trình đào tạo: Khoa Kinh tế

13. Trường kết nghĩa để trao đổi sinh viên: Trường Đại học Quốc lập Khoa học và Công nghệ Cao Hùng (NKUAS), Đài Loan; Trường Đại học Nghĩa Thủ, Đài Loan; Trường Đại học Kyungdong, Hàn Quốc…