Phòng Nghiên cứu khoa học

Phòng Nghiên cứu khoa học là một đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Trưng Vương có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng quản lý, thực hiện chiến lược phát triển khoa học và công nghệ; quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Trường; thành viên thường trực của Hội đồng Khoa học của trường; quản lý Tạp chí khoa học; tổ chức hoạt động xuất bản Tạp chí Thông tin khoa học của trường; xây dựng kế hoạch, thực hiện và giám sát việc hợp tác nghiên cứu khoa học của Trường.

Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học của trường dài hạn, trung hạn, hàng năm. Đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học và phát triển công nghệ. Thường trực Hội đồng khoa học của Trường.

Hoàn thiện các quy định, quy chế nội bộ về hoạt động NCKH của trường; tổ chức triển khai áp dụng các hệ thống, chương trình quản lý khoa học vào nhà Trường.

Tiếp nhận và triển khai các dự án, để tài khoa học các cấp; quản lý, theo dõi tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các đề tài khoa học, các dự án khoa học và các hoạt động khoa học khác. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu cho Hiệu trưởng về kế hoạch hoạt động khoa học, theo quy chế của Hội đồng trường và hoạt động khoa học công nghệ. Quản lý hồ sơ lý lịch khoa học của cán bộ trong trường.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị khoa học; tổng kết, khen thưởng công tác NCKH.

Tổ chức chỉ đạo, quản lý hoạt động NCKH trong sinh viên. Chủ trì việc xuất bản ấn phẩm Thông tin khoa học trường, duyệt tài liệu để đăng trên trang thông tin điện tử (Website) của Trường.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị và hoạt động NCKH; quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân về NCKH; lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu hồ sơ về NCKH đúng quy định.

Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội đồng thẩm định, xét duyệt các chương trình đào tạo, đề án, dự án khoa học công nghệ thuộc phạm vi quản lý của trường.

Thực hiện công tác tổng hợp về các lĩnh vực được phân công; thống kê, báo cáo theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

Danh sách cán bộ

PGS.TS NGÔ QUANG SƠN

Trưởng phòng

THS. VŨ THỊ OANH

Nhân viên

Name

Nhân viên

Name

Nhân viên