Thông tin chung ngành Thương mại điện tử

Tên chương trình đào tạo (Tiếng Việt): Thương mại điện tử

Tên chương trình đào tạo (Tiếng Anh): Electronic Commerce

Mã ngành đào tạo: 7340122

Trình độ đào tạo: Đại học

Thời gian đào tạo: 4 năm

Số tín chỉ yêu cầu: 126

Hình thức đào tạo: Chính quy

Tên văn bằng cấp (Tiếng Việt): Cử nhân Thương mại điện tử

Tên văn bằng cấp (Tiếng Anh): The Degree of Bachelor Electronic Commerce

Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt

Trường/Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Trưng Vương

Tên khoa thực hiện chương trình đào tạo: Khoa Thương mại điện tử

Trường phối hợp với các tổ chức, sàn Thương mại điện tử để các em sinh viên có cơ hội thực tập