I. THÔNG TIN CHUNG NGÀNH KẾ TOÁN

Kế toán là một khoa học quản lý, là bộ phận cấu thành hệ công cụ quản lý kinh tế, tài chính có chức năng tổ chức hệ thống thông tin tài chính phục vụ yêu cầu quản lý, quản trị kinh doanh và các quyết định của nhà đầu tư. Hiện nay, kế toán đã là một nghề mang tính chuyên nghiệp trong cơ chế kinh tế thị trường mở cửa và hội nhập của Việt Nam. Chương trình đào tạo Kế toán của Trường Đại học Trưng Vương đáp ứng nguồn nhân lực cho xã hội, luôn gắn lý thuyết với thực hành tại các doanh nghiệp.

1. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Việt): Kế toán

2. Tên chương trình đào tạo (Tiếng Anh): Accounting

3. Mã ngành đào tạo: 7340301

4. Trình độ đào tạo: Đại học

5. Thời gian đào tạo: 4 năm

6. Số tín chỉ yêu cầu: 126

7. Hình thức đào tạo: Chính quy

8. Tên văn bằng cấp (Tiếng Việt): Cử nhân Kế toán

9. Tên văn bằng cấp (Tiếng Anh): Bachelor of Accounting

10. Ngôn ngữ sử dụng: tiếng Việt

11. Trường/Đơn vị cấp bằng: Trường Đại học Trưng Vương

12. Tên khoa thực hiện chương trình đào tạo: Khoa Kinh tế

13. Trường kết nghĩa để trao đổi sinh viên: Trường Đại học Quốc lập Khoa học và Công nghệ Cao Hùng (NKUAS), Đài Loan; Trường Đại học Nghĩa Thủ, Đài Loan; Trường Đại học Kyungdong, Hàn Quốc