PHÒNG ĐÀO TẠO

Phòng Tài chính – Kế toán là một đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Trưng Vương; có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản trị về công tác tài chính, tài sản; xây dựng kế hoạch thu chi tài chính hằng năm, trung hạn, dài hạn của Trường; tổ chức thực hiện công tác kế toán, nghĩa vụ đối với nhà nước, quyền lợi của cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học theo đúng quy định của pháp luận và quy chế, quy định của Trường

Tham mưu giúp việc Hiệ trưởng tổ chức xây dựng kế hoạch chiến lược dài hạn, trung hạn, thường niên của nhà trường; xây dựng và thực hiện công tác kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, trên cơ sở qui mô đào tạo và các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong xây dựng kế hoạch chi tiêu đào tạo, kế hoạch mở ngành, liên kết đào tạo hàng năm; xây dựng qui định chi tiêu nội bộ, thực hiện chế độ kế toán, thống kê, quản lý tài chính, vật tư tài sản của nhà trường theo qui định hiện hành chế độ của nhà nước; là thành viên thường trực Hội đồng tài chính nội bộ.

Tổ chức thực hiện công tác thống kê kế toán theo qui định.

Đề xuất phương hướng, biện pháp cải tiến quản lý tài chính hàng năm, bổ sung, hoàn thiện chế độ, định mức thu chi; đề xuất đự toán tài chính hàng năm; đề xuất phân bổ tài chính thường xuyên hàng năm; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc; đề xuất sử dụng các nguồn thu có hiệu quả, hướng dẫn thực hiện các hoạt động tài chính theo qui định của Hiệu trưởng.

Thực hiện chi các khoản theo dự toán công việc được duyệt. Các khoản chi ngoài dự toán trình Hiệu trưởng phê duyệt.

Thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời các khoản nư học phí, lệ phí của người học; các khoản thu nộp theo qui định của các đơn vị thuộc trường có hoạt động thu, chi tài chính và các cá nhân làm dịch vụ. Phối hợp với khoa Tại chức, phòng Đào tạo trong việc soạn thảo hợp đồng đào tạo; kế hoạch phân bổ kinh phí các lớp tại chức, liên kết đào tạo

Chủ trì việc thực hiện thanh lý các hợp đồng đào tạo, thanh quyết toán cho các giáo viên thỉnh giảng và các cơ sở liên kết đào tạo. tham mưu cho Hiệu trưởng phân phối thu nhập cho cán bộ, giảng viên các khoản thu nhập từ các hình thức đào tạo trên.

Thực hiện kế hoạch phân bổ dự tổng kinh phí hàng năm, thanh toán đầy đủ, chính xác, kịp thời mọi chính sách, chế độ cho cán bộ giảng viên và người lao động; các khoản chi nghiệp vụ, chi hành chính và quản lý, các khoản chi khác phục vụ đào tạo, NCKH, xây dựng cơ sở vậy chất, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị của trường theo qui định hiện hành; thực hiện chế độ quản lý tài sản, các qui định về công nợ, mất mát, hư hỏng, thiếu hụt tài sản.

Phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức, quản lý, thực hiện có hiệu quả và tiết kiệm nguồn nhân lực tài chính, tài sản của nhà trường.

Danh sách cán bộ

PHẠM HỒNG DÂN

Kế toán

PHẠM THU HÀ

Trưởng phòng

Name

Nhân viên