Hân hoan Chào mừng Đại hội Công đoàn Trường Đại học Trưng Vương

Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn Trường Đại học Trưng Vương, BCH Công đoàn Trường phát động phong trào thi đua với Chủ đề: “Đổi mới sáng tạo, nỗ lực quyết tâm, thi đua dạy tốt, quản lý tốt, nâng cao năng suất lao động, phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao hướng tới mục tiêu đảm bảo chất lượng trong trường học”.

Chỉ tiêu thi đua cụ thể:

100% đoàn viên công đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giao, không để công việc tồn đọng ảnh hưởng tới chất lượng, thương hiệu của Nhà trường.

100% đoàn viên công đoàn phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia và tổ chức thành công đại hội công đoàn Trường.

100% đoàn viên công đoàn thực hiện nếp sống nêu gương, chuẩn mực lời nói đi đôi với việc làm, chuẩn mực giao tiếp ứng xử trong môi trường giáo dục.

100% đoàn viên công đoàn tích cực tham gia công tác tuyên truyền tuyển sinh năm học 2023-2024 đạt kết quả cao hướng tới mục tiêu tăng quy mô đào tạo chính quy của Nhà trường.

Phong trào thi đua sẽ giúp Công đoàn Trường kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, tôn vinh, khen thưởng, tuyên truyền nêu gương các điển hình tiên tiến, tiêu biểu, mô hình mới, cách làm hay, nhằm nhân rộng, tạo sự lan tỏa người tốt, việc tốt trong Trường Đại học Trưng Vương. Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ nay cho đến hết tháng 9/2023. Để đạt hiệu quả cao nhất, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của Nhà trường và sự lớn mạnh của tổ chức Công đoàn, BCH Công đoàn đề nghị công đoàn viên, nhất là công đoàn viên với vai trò người đứng đầu các đơn vị phát động thi đua, cụ thể hóa vào điều kiện ở đơn vị mình, phát động và triển khai phong trào trên tinh thần sáng tạo, thực chất, hiệu quả. Kết quả thi đua phải được thể hiện bằng các sản phẩm, các phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại hiệu quả thiết thực cho người lao động và góp phần nâng cao vị thế của Nhà trường.

0981266225