Khoa sau Đại học

Thông tin chungTên tiếng Việt: Khoa Sau đại học

Tên tiếng Anh: Faculty of Postgraduate Studies

Điện thoại: (024) 36628987

Quá trình hình thành và phát triển

Khoa sau đại học Trường Đại học Trưng Vương được thành lập năm 2016 theo Quyết định số 133B/QĐ-ĐHTV ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương. Khoa Sau đại học được giao nhiệm vụ quản lý, tổ chức và theo dõi thực hiện công tác đào tạo Sau đại học của Trường. Từ khi thành lập đến nay, Khoa Sau đại học không ngừng đổi mới, cải tiến quy trình quản lý để nâng cao chất lượng và đồng thời từng bước mở rộng quy mô đào tạo thạc sĩ với các ngành đào tạo như: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, thạc sĩ Luật kinh tế…đáp ứng nhu cầu thực tiễn ngày càng cao của việc nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ giảng dạy, đội ngũ quản lý trong cả nước.

Bám sát tôn chỉ nhà trường “Tự tin sáng tạo – Khởi nghiệp thành công” đào tạo học viên trình độ Sau đại học chất lượng cao theo nhu cầu xã hội, do đó chương trình đào tạo của Khoa được xây dựng có tính khoa học cao dựa trên cơ sở lý thuyết đi đôi với thực hành. Để đạt được mục tiêu trên, nhà trường đã đầu tư và xây dựng mới cơ sở vật chất. Tất cả các giảng đường và phòng học đều trang bị máy chiếu, hệ thống âm thanh phục vụ giảng dạy. Riêng số phòng học dành cho cao học được trang bị máy điều hoà nhiệt độ cùng các trang thiết bị hiện đại.

Chức năng

Khoa Sau đại học là đơn vị quản lý hành chính trực thuộc Trường Đại học Trưng Vương có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học theo phương hướng chiến lược của Trường và quy chế đào tạo Sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức, quản lý thực hiện chương trình đào tạo Sau đại học, nghiên cứu và triển khai các hoạt động khoa học phục vụ việc giảng dạy và đào tạo cán bộ có trình độ cao cho tập đoàn Hồ Gươm nói riêng và đáp ứng nhu cầu nhân lực cho toàn xã hội nói chung.

Nhiệm vụ

1. Tổ chức, quản lý đào tạo, bồi dưỡng Sau đại học

– Xây dựng kế hoạch chỉ tiêu đào tạo hàng năm; đề án mở các chuyên ngành đào tạo;

– Tổ chức tuyển sinh hàng năm theo chỉ tiêu đã được giao và theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Tổ chức, quản lý các chương trình đào tạo Sau đại học (ở bậc thạc sĩ) dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Tổ chức quản lý thực hiện các quy định hành chính trong đào tạo Sau đại học: thông báo nhập học, tiếp nhận học viên, quản lý hồ sơ, danh sách học viên Sau đại học và giải quyết các giấy tờ liên quan đến học viên;

– Xây dựng Hệ thống quy chế quản lý đào tạo phù hợp với văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và điều kiện tổ chức đào tạo của Trường;

– Tổ chức xây dựng và triển khai kế hoạch giảng dạy, học tập cho hệ đào tạo Sau đại học;

– Làm đầu mối quản lý điểm, đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc cung cấp thông tin về điểm và các thông tin liên quan về đào tạo cho người học;

– Xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo ngắn hạn, trung và dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển của Trường và nhu cầu xã hội;

– Theo dõi kết quả học tập và tiến trình thực hiện đề tài luận văn của học viên Sau đại học;

– Giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình đào tạo và quản lý học viên Sau đại học;

– Tổ chức và quản lý việc cấp bằng thạc sĩ theo quy định;

– Quản lý và sử dụng có hiệu quả nhân lực, tài sản được giao theo quy định của Trường;

– Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc thực hiện liên kết đào tạo Sau đại học với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước;

– Tổ chức hội đồng thi tiếng Anh đầu ra cho học viên;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2. Các nhiệm vụ khác

– Phối hợp với các khoa chuyên môn xây dựng chương trình đào tạo của các chuyên ngành Sau đại học;

– Phối hợp với các phòng liên quan tổ chức các buổi Hội thảo, báo cáo luận văn cho học viên.

– Phối hợp với phòng Hành chính – Tổ chức hoàn thiện công tác văn thư lưu trữ, công tác quản lý hành chính khác;

– Phối hợp với phòng Tài chính lập dự trù kinh phí và phân bổ kinh phí cho hoạt động đào tạo Sau đại học; xây dựng chế độ tài chính cho người dạy, người học;

– Phối hợp với phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng đưa bảng điểm lên hệ thống để học viên theo dõi kết quả học tập;

– Phối hợp với các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

DANH SÁCH LÃNH ĐẠO KHOA
STT Ảnh đại diện Họ và Tên Học hàm/ học vị Chức vụ
1 Nguyễn Vũ Nhật Anh ThS Phó Trưởng Khoa Sau Dại học
0981 912 323
0981912323