Quy trình đào tạo

QUY TRÌNH ĐÀO TẠO
STT QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN MẪU ĐƠN
1 – Quy trình cấp bảng điểm Xem chi tiết Tải về!
2 – Quy trình cấp bảng điểm Xem chi tiết Tải về!
3 – Quy trinh cấp giấy xác nhận sinh viên Xem chi tiết Tải về!
4 – Quy trình chuyên ngành đào tạo Xem chi tiết Tải về!
5 – Quy trình chuyển trường Xem chi tiết Tải về!
6 – Quy trình đăng kí học lại Xem chi tiết Tải về!
7 – Quy trình đăng ký tạm dừng tiến độ học tập Xem chi tiết Tải về!
8 – Quy trình đánh giá kết quả học tập Xem chi tiết Tải về!
9 – Quy trình quản lý hồ sơ sinh viên Xem chi tiết Tải về!
10 – Quy trình xây dựng thời khóa biểu Xem chi tiết Tải về!
11 – Quy trình xét cấp chứng chỉ GDQP Xem chi tiết Tải về!
12 – Quy trình xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả Xem chi tiết Tải về!
13 – Quy trình xét tiếp tục học tập Xem chi tiết Tải về!
0981 912 323
0981912323