Phòng Đào tạo

Vị trí và chức năng

Phòng Đào tạo là một đơn vị chức năng thuộc Trường Đại học Trưng Vương; có chức năng tham mưu Hiệu trưởng về công tác quản lý đào tạo trình độ đại học: Hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường, xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo, phát triển các loại hình đào tạo, tổ chức và quản lý các loại hình đào tạo, tổ chức các lớp, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ ngắn hạn và liên kết đào tạo; xây dựng đề án tuyển sinh; công tác thư viện; công tác học sinh sinh viên; công tác quản lý nội-trú; công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Trường.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Công tác quản lý đào tạo trình độ đại học

– Nghiên cứu, để xuất tham mưu Hiệu trưởng trong việc chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, quản lý giảng dạy, học tập ở tất cả các ngành, hệ đào tạo trình độ đại học của nhà trường.

– Lập khung kế hoạch dạy học cho tất cả các ngành, hệ đào tạo trình độ đại học.Trên cơ sở chương trình, kế hoạch đã duyệt; tổ chức thực hiện các nội dung sau:

  • Kế hoạch dạy và học đối với các lớp, các hệ đào tạo.
  • Kế hoạch làm khoá luận tốt nghiệp, kế hoạch thực hành, thực tập đối với các lớp, các hệ đào tạo

 

– Chủ trì phối hợp trong việc điều phối giảng đường, điều hành việc thi học phần của các lớp, các hệ đào tạo; thực hiện việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch đào tạo, nội dung, chương trình đào tạo, việc thực hiện nội quy, quy chế dạy học, thì kiểm tra, đánh giá phân loại kết quả học tập ở các khoa, bộ môn theo chức năng; thường trực các Hội đồng xét điều kiện sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp, xét lên lớp, dùng tiến độ, buộc thôi học đối với HSSV.

– Phối hợp với các đơn vị trong việc đánh giá về lao động của giảng viên; phối hợp với các đơn vị làm thủ tục xét duyệt thanh toán dạy vượt giờ cho giảng viên.

– Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo các khoa về công tác biên soạn chương trình chi tiết, giáo trình, tài liệu học tập (cả chính qui và không chính qui).

– Phối hợp với Phòng Hành chính – Tổ chức và các đơn vị liên quan, để xuất việc đầu tư trang thiết bị cơ sở vật chất cho phòng học, giảng đường. Lập kê hoạch phân phối, sử dụng phòng học, giảng đường.

– Chỉ đạo, hướng dẫn và bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ trợ lý giáo vụ, trợ lý nghiệp vụ về công tác giáo vụ, nghiệp vụ.

– Phối hợp với phòng NCKH, các khoa xây dựng kế hoạch về hoạt động học thuật cho giảng viên và sinh viên; tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng đôi với giảng viên và người học theo yêu cầu của Bộ, nhà trường.

– Thực hiện công tác tổng hợp về đào tạo; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường; tiếp nhận và xử lý các loại hồ sơ, văn bản, các công việc hành chính liên quan thuộc thẩm quyền.

2. Xây dựng Đề án tuyển sinh

Phối hợp với Phòng HC-TC và các đơn vị liên quan, tham mưu Hiệu trường xây dựng Đề án tuyển sinh năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Công tác thư viện

– Xây dựng kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện trình Hiệu trưởng phê duyệt; tô chức điều phối toàn bộ hệ thống Thông tin – Thư viện trong Trường.

– Bổ sung, phát triển nguồn lực tài liệu trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; Thu nhận các tài liệu nội sinh trong Trường, gồm: khoá luận, luận văn thạc sĩ, chương trình đào tạo, giáo trình, bài giảng, công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo (cả tài liệu in và tài liệu điện tử) và các dạng tài liệu tham khảo khác của Trường. . .; Các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng; Tài liệu trao đổi giữa các Thư viện.

– Tổ chức phục vụ, tập huấn, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ tài liệu thông qua các hình thức phục vụ của Thư viện phù hợp với quy định của pháp luật; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng các loại hình phục vụ.

– Tham gia và phối hợp với các đơn vị trong Trường, các đơn vị xuất bản có liên quan tổ chức thực hiện công tác in ấn, xuất bản giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo, luận án, luận văn, khóa luận, ấn phẩm thông tin tư liệu… của Nhà trường theo đúng quy định của phấp luật

– Mở rộng quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, chia sẽ tài liệu, thực hiện các nhiệm vụ/dự án nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế với các đối tác trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

– Dẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, phục vụ; Xây dựng cơ Sở dữ liệu và số hóa tài liệu nhằm tăng cường nguồn tài liệu điện từ phục vụ hoạt động đào tạo, học tập, nghién cứu khoa học,… .trong Trường và nhu cầu của ban đọc.

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ Thư viện để nâng cao hiệu quả công tác phục vụ.

– Quản lý cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Thư viện theo quy định. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu, kiểm kê định kỳ vốn tài liệu, cơ sở vật chất kỹ thuật và các tài sản khác. Tiến hành thanh lọc các tài liệu lạc hậu, hư nát theo quy định của Nhà nước và quy định của Trường.

– Thực hiện công tác thống kê, tổng hợp, báo cáo kip thời các hoạt động của Thư viện theo yêu cầu của cấp trên và của Trường.

– Đề xuất với Hiệu trưởng đưa tiến bộ khoa học vào thư Viện tạo điều kiện cho người đọc dễ dàng tiếp cận với các nguồn thông tin nhanh, chinh xác. Trước mắt, xây dựng những cơ sở vật chất để áp dụng hệ thống Thư viện điện từ trong Trường.

4. Công tác Học sinh sinh viên (HSSV)

– Tổ chức tiếp nhận HSSV trúng tuyển hàng năm; bảo quản hồ sở HSSV, xử lý những trường hợp HSSV có những sai sót và gian lận trong khai báo hồ sơ, điều kiện sức khoẻ và các thủ tục, lưu trữ hồ sơ nhập học theo qui định. Tổ chức “ Tuần sinh hoạt công dân HSSV” vào đầu mỗi năm học cho HSSV; tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV: triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các Nghị quyết của Đảng và chủ trương, chính sách của Nhà nước; nắm bắt tình hình diến biến tư tưởng của HSSV, đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp, kip thời.

– Phối hợp với các khoa Sắp xếp, bố trí HSSV vào các lớp học theo đúng ngành nghề được tuyển chọn, phối hợp triển khai thực hiện công tác đánh giá rèn luyện HSSV theo các Qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

– Tiến hành in, cấp phát, quản lý việc sử dụng thẻ HSSV; phối hợp với Ban quản lý Nội trú xét duyệt cho HSSV vào ở nội trú, tổ chức khám sức khỏe cho HSSV mới vào trường, định kỳ và trước khi xét tốt nghiệp theo qui định hiện hành. Xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khỏe để học tập, phối hợp với Ban quản lý nội trú và các khoa triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể cho HSSV; chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng, các phòng ban chức năng có liên quan giải quyết các trường hợp HSSV bị ốm dau, tai nạn rủi ro.

– Phối hợp với các khoa, phòng, ban có liên quan, tổ chức cho HSSV tham gia thì HSSV giỏi, Olympic các môn học, thi nghiên cứu khoa học. Chủ trì trong việc tổ chức, thành lập các đội tuyển HSSV tham gia dự thi Văn hoá, văn nghệ, các cuộc thi tìm hiểu; phối hợp với Ban Văn – Thể – Mỹ của trường, Khoa (Bộ môn) Giáo dục thể chất trong việc thành lập các đội tuyển TDTT của trường tham gia dự thi do các cấp tổ chức.

– Xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí cho HSSV (kể cả học bổng do các tổ chức và cá nhân tài trợ cho trường). Đôn đốc việc thu học phí và kiến nghị xử lý những HSSV không đóng học phí đầy đủ theo qui định.

– Theo dõi công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật HSSV:

  • Kiến nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân HSSV đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện. Phối hợp với các phòng ban có liên quan, tổ chức Hội nghị biểu dương HSSV giỏi, xuất sắc trong học tập, rèn luyện và NCKH.
  • Thường trực Hội đồng khen thưởng, kỷ luật HSSV và các hội đồng liên quan đến học bổng, trợ cấp đối với HSSV hệ chính quy. Kiến nghị các hình thức kỷ luật đối với những HSSV vi phạm nội qui, qui chế, giải quyết các thủ tục hành chính để chuyển các HSSV bị thi hành kỷ luật đình chỉ học tập, buộc hoặc cho thôi học về nơi cư trú.

– Phối hợp với Ban quản lý nội trú kiểm tra HSSV trong việc chấp hành Qui chế công tác HSSV nội trú, kiến nghị xử lý những trường hợp vi phạm.

– Là đầu mỗi tổ chức, theo dõi công tác HSSV ngoại trú, kiểm tra HSSV trong việc thực hiện Qui chế công tác HSSV ngoại trú và các qui định của trường; phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương triển khai công tác HSSV ngoại trú .

– Cùng với Ban quản lý nội trú, lực lượng bảo vệ, Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên chủ động phối hợp với ngành Công an, chính quyền địa phương trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội. Phối hợp xử lý nghiêm minh và kịp thời các vụ việc vi phạm xảy ra. Chủ trì chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong Nhà trường.

– Triển khai công tác tìm việc làm sau tốt nghiệp cho HSSV: Tư vấn, giới thiệu HSSV đến làm việc ở những nơi nhà nước và các cơ sở sản xuất kinh doanh có nhu cầu sử dụng. Thực hiện việc bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với những HSSV không chấp hành lệnh điều động phân công công tác, xin đi định cư ở nước ngoài và xin chuyển ngành học, trường học đối với người học diện được cấp kinh phí.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Trường và chính quyền địa phương trong việc quản lý HSSV người nước ngoài đến học tập tại trường theo đúng qui định của Nhà nước và của Trường.

– Tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị – xã hội, văn hoá, văn nghệ, giáo dục thẩm mỹ, thể dục thể thao mang tính chất giáo dục, rèn luyện HSSV, phụ trách Nhà Văn hoá của trường (nếu có).

– Tổ chức thực hiện công tác đánh giá, phân loại rèn luyện của HSSV từng học kỳ, năm học, khoá học theo đúng Qui chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và qui định của Nhà trường.

– Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các phòng ban có liên quan trong việc tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi dua học tập, rèn luyện, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

– Tham mưu cho Hội đồng thi đua nhà trường đánh giá công tác HSSV của các đơn vị có HSSV hệ chính qui; là đầu mối tổ chức, chỉ đạo công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở các lớp HSSV hệ chính qui trong toàn trường.

– Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường đối với HSSV, làm đầu mỗi giải quyết và trả lời các khiếu nại của HSSV. Tổ chức triển khai thực hiện Qui chế dân chủ trong trường học đối với đối tượng HSSV.

– Thực hiện công tác tổng hợp về các lĩnh vực được phân công; thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

5. Công tác quản lý nội trú

– Lập kế hoạch quản lý toàn diện Khu nội trú theo từng năm học.

– Tổ chức thực hiện kế hoạch, phương án bố trí phòng ở cho sinh viên (SV) trong Khu nội trú đảm bảo khoa học, thuận lợi, văn minh, hiện đại cho công tác quản lý và học tập của SV nội trú.

– Phối hợp với các đơn vị chức năng lập danh sách SV thuộc diện được ở nội trú (kèm album ảnh);

– Quản lý Khu nội trú theo qui dinh của nhà trường; quản lý SV thực hiện tốt nội qui Khu nội trú; bảo đảm trật tự an ninh, môi trường sinh hoạt và giáo dục lành mạnh; tổ chức các hoạt động văn hóa – thể – mỹ nhằm nâng cao đời sống tinh thần và đẩy mạnh phong trào tự quản trong SV ở nội trú; tổ chức đánh giá kết quả thực hiện nội qui của từng SV nội trú sau mỗi học kỳ.

– Quản lý, điều hành các dịch vụ trong Khu nội trú, quản lý cơ sở vật chất, điện, nước, nhà ăn.

– Tổ chức và quản lý hoạt động của tổ y tế – vệ sinh môi trường; chăm sóc sức khoẻ ban đầu`và giỏi thiệu lên bệnh viện tuyến trên đối với những trường hợp vượt quá khả năng điều trị của tổ y tế; Lập kế hoạch kiểm tra việc đảm bảo vệ sinh, môi trường trong toàn trường; Kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm tại các nhà ăn trong Khu nội trú; có biện pháp xử lý kịp thời khi có đấu hiệu mất an toàn thực phẩm trong các bữa ăn của SV tại nhà ăn.

– Xây dựng kế hoạch để từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác y tế phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường trong phạm vị Trường

– Có cán bộ y tế trực 24/24 giờ/ ngày.

– Thực hiện chế độ báo cáo tài chính, hạch toán thu chi và quản lý tài chính đúng theo các qui định hiện hành.

– Lập kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy.

– Phối hợp với các đơn vị kiểm tra thường xuyên trang thiết bị và công tác phòng cháy chữa cháy tại các Khu nội trú của Trường.

– Kết hợp chặt chẽ với công an địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn, bảo vệ Khu nội trú, bảo vệ tài sản và tính mạng của SV nội trú; tổ chức trực bảo vệ nội trú 24/24 giờ/ ngày.

– Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo kịp thời về các lĩnh vực được phân công theo yêu cầu của cấp trên và của Trường.

6. Công tác quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ

– Tham mưu Hiệu trưởng ban hành quy định việc quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ của Trường; lập hồ sơ; quản lý hồ sơ cấp phát văn bằng, chứng chỉ do Trường ban hành; quản lý hồ sơ cấp phát chứng chỉ do đơn vị trực thuộc Trường ban hành (nếu có).

0981 912 323
0981912323